ลดขยะจากครัวเรือน เทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก 10 มกราคม 2565  97  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แต่ละปี ทั่วโลกมีขยะมูลฝอยชุมชน หรือขยะจากครัวเรือนเกิดขึ้นปีละมากกว่า 2.1 พันล้านตัน เพราะขยะกลุ่มนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากทุกซอกทุกมุมของแต่ละบ้าน หลายประเทศพยายามแก้ปัญหานี้โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ  เช่น ประเทศญี่ปุ่น ใช้วิธีจัดการขยะในบ้านโดยรณรงค์ให้ประชาชน พกกระบอกน้ำไปเติมน้ำเองตามจุดต่างๆ มีการใช้แอพพลิเคชั่นช่วยค้นหาอาหารที่ใกล้หมดออายุในร้านค้า เพื่อช่วยลดปัญหาขยะจากอาหารที่ขายไม่หมด มีระบบจัดการข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ ในบ้านซึ่งเป็นของมือสอง หรืออย่างประเทศสวีเดนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการขยะในครัวเรือน โดย 50% ของขยะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน 85% ของขวดกระป๋องและ 69% ของบรรจุภัณฑ์ที่ถูกทิ้งจากครัวเรือนถูกนำไปรีไซเคิล จนกลายเป็นประเทศที่สามารถประกาศเป้าหมาย Zero Waste ในปี 2563 ได้สำเร็จ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญปัญหาขยะและมีการรณรงค์ให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพราะมีขยะเพียง 16% หรือราว 323 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จึงเห็นตรงกันว่าการแก้ปัญหานี้จากต้นทาง คือแยกขยะจากแต่ละบ้าน ลดขยะจากแต่ละครัวเรือน คือจุดเริ่มต้นที่จะเป็นหลักประกันว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน

“แต่ละปี ทั่วโลกมีขยะมูลฝอยชุมชน หรือขยะจากครัวเรือน เกิดขึ้นปีละมากกว่า 2.1 พันล้านตัน แต่มีเพียง 16% หรือราว 323 ล้านตันเท่านั้น ที่ถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล”

แหล่งอ้างอิง

- https://www.xpat.nl/.../recycling-and-waste-management/

https://waste4change.com/.../countries-interesting-waste.../
https://www.maplecroft.com/.../us-tops-list-of-countries.../

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

14 มกราคม 2565  56

14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ