Saudi Arabia ตั้งเป้าหมาย Nat Zero GHG Emissions ภายในปี 2060 05 พฤศจิกายน 2564  33  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Saudi Arabia ตั้งเป้าหมาย Nat Zero GHG Emissions ภายในปี 2060

มงกุฏราชกุมาร Mohammed bin Salmanได้ทรงมีแถลงการณ์เพียงสั้นๆ ในคำกล่าวเปิดการประชุม  Saudi Green lnitiative Forumซึ่งนับเป็นครั้งแรกของราชอาณาจักร “The Kingdom of Saudi Arabia aims to  reach  zero-net emissions by 2060 under its circular catbon economy programme… while maintaintaining the Kingdom’s leading role in strengthening security and stability of global oil markets” จากพระราชดำรัสของ มงกุฏราชกุมาร Mohammed


แถลงการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการประชุม COP26 เพียงสัปดาห์เศษ ซึ่งเป็นการโน้มน้าวให้ผู้นำชาติต่างๆ ให้ความร่วมมือในการต่อต้านภาวะโลกร้อน ซึ่ง Alok Sharma  ประธานในการประชุม Cop26ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อข่าวนี้ว่า “l hope this landmark announcement… will galvanise ambition from others ahead of COP26” และได้  tweet  ว่าเขาตั้งตารอแผนงานโดยละเอียดของ Saudi Arabia


Fatih Birol (Executive Director of the lnternational Energy Agency) ได้ให้ความเห็นต่อข่าวนี้ว่า “ l welcome Saudi Arabia’s announcement of a #NetZero target. Coutries  will get to net zero via diff erent paths, but the threat of climate change is universal. Pledges from major fossil-fuel producers, and their implementation, are vital to reach international climate goals.”


Saudi Arabia มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 600 ล้านตันต่อปี ซึ่งมากกว่าประเทศฝรั่งเศส และน้อยกว่าเยอรมนีเพียงเล็กน้อย (มากกว่าการปล่อยของไทย ราว 2 เท่า) ซึ่งการส่งออกน้ำมันและก๊าซ นับเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจของชาติ ถึงแม้จะมีความพยายามในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจอื่น รวมทั้งการเข้าซื้อกิจการของสโมสร Newcastle United F.C. ทีมดังใน English Premier League ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนไปจากอุตสาหกรรมน้ำมัน ถึงแม้ Saudi Arabia จะมีเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง แต่ก็ยังคงส่งออกเชื้อเพลิง fossil ไปยังประเทศต่างๆ


ที่มา: https://bit.ly/3nlanzc

ขอขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


20 เมษายน 2564  304

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

08 พฤศจิกายน 2564  29

ผลกระทบของอุทกภัย ต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์