รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง 16 ตุลาคม 2564  58  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด

.

undefined

.

undefined

.

โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานจาก ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้แทนบริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และรับฟังการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเขาห้วยมะหาด จากชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด พร้อมปลูกต้นไทรเลียบบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน และเยี่ยมชมต้นสมพงษ์ยักษ์อายุเกือบ 100 ปี ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งได้เยี่ยมชมต้นไม้ทรงปลูก ในพื้นที่แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ใช้ประโยชน์เพื่อการป้องกันพื้นที่ ต่อมาจึงได้ร่วมกับ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการฟื้นฟูและบำรุงรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ 2,500 ไร่ บนเขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี 2556 ผ่านกิจกรรมการปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เสริมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จนสามารถพลิกฟื้นจากผืนป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในพื้นที่รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

.

undefined

.

undefined

.

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

18 ตุลาคม 2564  34

การค้า-ขาย Carbon Credit ?