22 พฤษภาคม “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” 22 พฤษภาคม 2565  40  กองส่งเสริมและเผยแพร่ “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” NextNormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม22 พฤษภาคม “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”
                    ทุกชีวิตล้วนมีส่วนในการสร้างอนาคตของโลกใบนี้ ทุกชนิดพันธุ์ล้วนมีความสำคัญต่อโลกของเรา สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในระบบนิเวศล้วนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ
                    มนุษย์เองก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติ ซึ่งเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เพื่อการดำรงชีพ เช่น การบริโภค มีพืชราว 20 ชนิด ที่เป็นอาหารหลักของประชากรทั่วโลก และร้อยละ 25 ของยารักษาโรคผลิตขึ้นมาจากพืช
                    เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ จนบางครั้งก็ลืมคิดไปว่า สิ่งมีชีวิตพวกนี้อาจหายไปจากโลกตลอดกาล แต่ยังไม่สายเกินไปที่ทุกคนจะช่วยกัน “สร้างสรรค์และแบ่งปันอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา (Building a shared future for all life)” ดังนั้น วันที่ 22 พฤษภาคม นี้ มาช่วยกันตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพันธุ์บนโลกนี้ ก่อนที่เราจะไม่เหลืออะไรให้ใช้ประโยชน์อีกต่อไป

แหล่งข้อมูล

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

24 พฤษภาคม 2565  64

24 พฤษภาคม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ"