10 พฤษภาคม "วันป่าชายเลนแห่งชาติ" 10 พฤษภาคม 2565  42  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันป่าชายเลนแห่งชาติ ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม10 พฤษภาคม “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”
                      ธรรมชาติได้รังสรรค์ป่าอันน่ามหัศจรรย์ที่กั้นกลางระหว่างเขตชุมชนเมืองกับระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างลงตัว ป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลายหลากทางชีวภาพในแบบเฉพาะตัว ทั้งพืชพรรณ และสัตว์บางชนิดที่สามารถพบเห็นได้แค่ที่ป่านี้เท่านั้น และผืนป่านี้ก็คือ “ป่าชายเลน”
                      ประเทศไทยเรามีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ทว่า น่าเสียดายที่มีพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เกือบครึ่งหนึ่งที่เรามีอยู่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่เราทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กับอนุรักษ์ได้
                      จะดีแค่ไหน? หากเราสามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น วันที่ 10 พฤษภาคม นี้ มาช่วยกันตระหนักและรักษาผืนป่าชายเลนกันเถอะ เพื่อให้ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์อยู่คู่ประเทศเราไปอีกนาน และเพื่อให้เราสามารถอยู่รวมกับป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

15 พฤษภาคม 2565  44

15 พฤษภาคม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ