ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 29 เมษายน 2565  185  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศรายชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกาศผล การคัดเลือกบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีสัมภาษณ์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ได้แก่ นางสาวปวีณา โพธิขำ

29 เมษายน 2565  181

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

27 พฤษภาคม 2565  701

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียนปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน