รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 05 เมษายน 2565  829  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รับสมัคร "พนักงานจ้างเหมาบริการ" ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

          คุณสมบัติ

              1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ทุกสาขา)

             2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี

             3. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 22 เมษายน 2565  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

กรอกใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7 ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่ โทร. 02-278-8400 ต่อ 1560-2, 1831

22 มีนาคม 2565  278

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

08 เมษายน 2565  350

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป