สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวพรพิมล วราทร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภารกิจหน้าที่

  1. เสนอแนะนโยบายและแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2. ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน องค์กรอิสระและอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและกฎหมายในการปฏิบัติงาน
  3. ส่งเสริมสิทธิชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
  4. ให้คำปรึกษา เสนอแนะมาตรการทางวิชาการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  5. ดำเนินการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  6. พัฒนากลไกการจัดการกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
  7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรเอกชนและภาคประชาชน
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย