สำนักงานเลขานุการกรม

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ

เลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

ภารกิจหน้าที่

ปฏิบัติราชการทั่วไปของกรม ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการกรม
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย ระเบียบ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางเพ่งและอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของกรม
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานของกรม
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการต่างประเทศของกรม
  8. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมาย