ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

นายอุบล มุสิกวัตร

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ประมวลผลข้อมูล ข้อสนเทศ และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดเก็บ ระบบการแลกเปลี่ยน และระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย