ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

นายปัญญา วรเพชรายุทธ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหน้าที่

  1. พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. วิจัยและพัฒนาวิธีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  3. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการควบคุมมลพิษและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการกำจัดหรือทำลายอย่างถูกวิธี รวมทั้งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาด
  4. วิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตตัวอย่างมาตรฐานสำหรับใช้อ้างอิง ตลอดจนให้คำปรึกษาในการใช้เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสานงานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลจากการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
  6. ประสานความร่วมมือในประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา ฝึกอบรม ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

          หลังจากที่ประเทศไทยได้ประกาศเริ่มใช้แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาถึงปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง จนก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษด้าน ต่างๆ ติดตามมา ซึ่งปัญหาเหล่านั้นย่อมจะมีผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ปัญหาความเน่าเสียของแหล่งน้ำ ปัญหาคุณภาพอากาศ ปัญหา การแพร่กระจายของสารพิษ ตลอดจนปัญหาขยะมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล ซึ่งรัฐบาลในสมัยต่อมาได้คำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ และ ได้พยายามแก้ไขโดยผลักดันให้มีการศึกษาวิจัยและหาแนวทาง ในการป้องกันแก้ไข นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ชื่อว่า โครงการส่งเสริมวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการที่มี ประสิทธิภาพในการส่งเสริม กิจกรรมการควบคุมมลพิษ สนับสนุนการบริหารงานการวิเคราะห์วิจัยในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ตลอดจน การจัด ระบบการวิจัยและฝึกอบรม โครงการดังกล่าวได้เน้นความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ของงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการควบคุม มลพิษ โดยเฉพาะประเทศไทยประสบปัญหาจากมลพิษ ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมและแก้ไขอย่างเหมาะสม จากความสำเร็จของความร่วมมือเบื้องต้นระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ได้นำไปสู่การเสนอแนะจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติเงินช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,314 ล้านเยน หรือประมาณ 463 ล้านบาท โดยรัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดเตรียมที่ดินทำถนน รั้ว ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ภายในบริเวณเทคโนธานี ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2534

          ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีทางเดินติดต่อกัน พื้นที่รวม 8,156 ตารางเมตร และอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น รูปทรงเพชร มีพื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร

กลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (กปภ.)

          กลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (กปภ.) ได้จัดตั้งขึ้นแทนที่ส่วนวิจัยนิเวศเศรษฐศาสตร์และสังคม (สนส.) ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่สนับสนุุการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่

กลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (กปร.)

          กลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (กปร.) เป็นหน่วยงานย่อยของศวฝ. เดิมชื่อกลุ่มงานประสานวิชาการและข้อมูล ต่อมาปี พ.ศ.2546 ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาด และ ปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นส่วนความร่วมมือและเครือข่ายนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามบริบทของภารกิจ ณ เวลานั้น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 และปัจจุบันดำเนินงานวิจัยมลพิษ ดิน และน้ำใต้ดิน และวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมรวมทั้งจัดทำระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ ทดสอบสารอินทรีย์ระเหยในน้ำใต้ดินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อนำผลวิจัยไปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่

กลุ่มไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน (กดส.)

          ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามในสัตยาบรรณอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิาที่ตกค้างยาวนาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548 ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวมีเป้าหมายในการลด/เลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ได้กำหนดสารไดออกซิน/ฟิวแรนอยู่ในการควบคุมของอนุสัญญาสตอกโฮล์ม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนปฎิบัติการระดับชาติตามอนุสัญญาเพื่อสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานให้กับประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฎิบัติการไดออกซิน โดยมีภารกิจด้านงานวิเคราะห์และวิจัยเพื่อการสำรวจสถานการณ์การปนเปื้อนสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับคณะกรรมการอนุกรรมการสัญญาสตอกโฮล์ม และจำเป็นต้องดำเนินโครงการศึกษาสภาพการปนเปื้อนของสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ และงานบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย