กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอุมา ศรีสุข

ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหน้าที่

  1. เสนอแนะนโยบายและมาตรการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน องค์กรชุมชน และภาคีร่วมพัฒนาต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  2. เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชาติระดับภาค และระดับจังหวัด
  3. ส่งเสริมการรวมตัวของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มองค์กรและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
  5. พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคีร่วมพัฒนา
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือกฎหมายกำหนด