กองส่งเสริมและเผยแพร่

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่

กองส่งเสริมและเผยแพร่

ภารกิจหน้าที่

  1. เสนอแนะนโยบาย แผน แนวทาง และดำเนินการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้มีทิศทางและเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต
  3. พัฒนาและผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์บริการสื่อ
  4. พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างเป็นเครือข่ายและประสานการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย