กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นางจงรักษ์ ฐินะกุล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภารกิจหน้าที่


ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานประสานกลางของประเทศด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

  1. ประสานงานกับฝ่ายเลขาธิการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
  2. เชื่อมโยง และขับเคลื่อน การดำเนินงานแบบบูรณาการขององค์กรในประเทศในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3. ประสานและจัดทำรายงานแห่งชาติ ด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  4. ส่งเสริมการเสริมสร้างศักยภาพ การสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  5. พัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นระบบ
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย