กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ภารกิจหน้าที่

  1. ดำเเนินการเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  2. ประสานการจัดทำแผนบูรณาการและงบประมาณประจำปี
  3. ร่วมตรวจตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ติดตามประเมินผลทั้งแผนงาน โครงการและแผนงบประมาณ
  5. จัดทำรายงานความคุ้มค่าตามภารกิจของกรม
  6. ประสานงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม