กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

นางวรวรรณ ประชาเกษม

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหน้าที่
  1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและท้องถิ่น
  2. จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ภาคเอกชนและประชาชน
  3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการฝึกอบรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย