ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

22 มิถุนายน 2565  33  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

22 มิถุนายน 2565  15  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.รับการตรวจราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

21 มิถุนายน 2565  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ โซลาร์เซลล์สายพันธุ์ใหม่ แค่สวมใส่ก็ช่วยโลกได้

20 มิถุนายน 2565  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แค่เลิกสูบ ก็ช่วยโลกได้

17 มิถุนายน 2565  45  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 17 มิถุนายน “วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก”

16 มิถุนายน 2565  270  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส.จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ 2"

16 มิถุนายน 2565  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 16 มิถุนายน “วันเต่าทะเลโลก”

16 มิถุนายน 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัด Workshop Oneline พัฒนาศักยภาพเครือข่ายต้นแบบการจัดการขยะชุมชนและโรงเรียน

15 มิถุนายน 2565  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ปัจจุบันมีสัตว์ได้รับผลกระทบจากปัญหาพื้นที่ป่าถูกทำลาย ถึง 85 %

15 มิถุนายน 2565  21  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. อบรมหลักสูตร “ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

15 มิถุนายน 2565  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ต่อยอดเมืองตรัง ประกาศเลิกใช้โฟมและลดใช้ถุงพลาสติกพร้อมเป็นต้นแบบจังหวัดชายฝั่งทะเล ในการจัดการขยะทะเล

10 มิถุนายน 2565  66  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

09 มิถุนายน 2565  82  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ร่วมพิธีลงนาม MOU พัฒนาศักยภายเด็กไทย "เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง"

08 มิถุนายน 2565  100  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 8 มิถุนายน “วันทะเลโลก”

08 มิถุนายน 2565  69  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมลงนาม MOU การจัดการขยะทะเล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เนื่องในวันทะเลโลก

06 มิถุนายน 2565  48  กองส่งเสริมและเผยแพร่ OTOP MIDYEAR 2022

02 มิถุนายน 2565  95  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 พร้อมเปิดเวทีเสวนา : Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของ

02 มิถุนายน 2565  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

01 มิถุนายน 2565  129  กองส่งเสริมและเผยแพร่ “Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา”

31 พฤษภาคม 2565  54  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GECC ครั้งที่ 2/2565

31 พฤษภาคม 2565  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

30 พฤษภาคม 2565  15  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.มอบเงินสวัสดิการกรมฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

30 พฤษภาคม 2565  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2565

28 พฤษภาคม 2565  18  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.ลงพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต

28 พฤษภาคม 2565  18  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ "ภารกิจระดับกรมที่ขอให้ ทสจ. สนับสนุนในระดับพื้นที่"

27 พฤษภาคม 2565  75  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

27 พฤษภาคม 2565  42  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมปลูกป่าา ปลูกรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

27 พฤษภาคม 2565  22  กองส่งเสริมและเผยแพร่ อสส.รับมอบเข็มพระพิรุณทองคำในงาน "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง"

25 พฤษภาคม 2565  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

25 พฤษภาคม 2565  32  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. เปิดค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 ผนึกกำลังพันธมิตรเสริมพลังเยาวชนไทย สู่การขับเคลื่อนพลเมืองคาร์บอนต่ำ

25 พฤษภาคม 2565  21  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและบทบาทเครือข่าย

24 พฤษภาคม 2565  64  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 24 พฤษภาคม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ"

24 พฤษภาคม 2565  24  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

23 พฤษภาคม 2565  79  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 23 พฤษภาคม “วันเต่าโลก”

23 พฤษภาคม 2565  46  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

23 พฤษภาคม 2565  8  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ไร้ขยะ

22 พฤษภาคม 2565  40  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 22 พฤษภาคม “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”

20 พฤษภาคม 2565  158  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ISO 14001 คือแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

20 พฤษภาคม 2565  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.ร่วมเสวนาหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตพร้อมกับเศรษฐกิจ" ในงาน ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม (Better Thailand Open Dialogue)

19 พฤษภาคม 2565  132  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการขยะเหลือศูนย์ รุ่นที่ 2”

18 พฤษภาคม 2565  95  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไฮโดรเจนสีเขียวเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกแห่งอนาคตที่จะเข้ามาทดแทนสัดส่วนพลังงานฟอสซิล

18 พฤษภาคม 2565  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ไร้ขยะ

15 พฤษภาคม 2565  43  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 15 พฤษภาคม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

15 พฤษภาคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.ชวนปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแลรักษาป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

15 พฤษภาคม 2565  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ขับเคลื่อนเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ลดมลพิษ ลดโลกร้อน เตรียมขยายผลไปพื้นที่อื่น หวังลดขยะพลาสติกทั่วประเทศ

12 พฤษภาคม 2565  25  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 พร้อมร่วมปลูกต้นไม้กว่า 500 ต้น

11 พฤษภาคม 2565  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดกิจกรรมตักบาตร พร้อมฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา"

11 พฤษภาคม 2565  17  กองส่งเสริมและเผยแพร่ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

10 พฤษภาคม 2565  42  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 10 พฤษภาคม "วันป่าชายเลนแห่งชาติ"

09 พฤษภาคม 2565  15  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)

08 พฤษภาคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมเปิดจุดจ่ายน้ำแร่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

06 พฤษภาคม 2565  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด-19

03 พฤษภาคม 2565  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

29 เมษายน 2565  2777  สำนักงานเลขานุการกรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565

28 เมษายน 2565  38  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ลงนามบันทึกความร่วมมือในการไม่รับซื้อวัสดุมีค่าจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

28 เมษายน 2565  118  กองส่งเสริมและเผยแพร่ คาดว่าขยะพลาสติกช่วง โควิด-19 ระบาด ประมาณ 25,900 ตัน จะกลายเป็นขยะในมหาสมุทร

27 เมษายน 2565  32  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 27 เมษายน "วันสมเสร็จโลก"

26 เมษายน 2565  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ EARTH DAY 22 APRIL 2022

26 เมษายน 2565  15  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันโควิด-19 สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

22 เมษายน 2565  54  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ร่วมกับพันธมิตรร้านกาแฟทั่วประเทศพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันคุ้มครองโลก 2565

20 เมษายน 2565  109  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ก๊าซเรือนกระจกใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 50 ปี หยุดปล่อยในวันนี้ ก็ยังรับผลกระทบไปอีก 40 - 50 ปี

08 เมษายน 2565  58  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ลุยต่อเนื่อง ส่งเสริมความเข้าใจเครือข่าย ทสม. ต่อยอดโคก หนอง นา โมเดล และเกษตรยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

04 เมษายน 2565  74  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี "30 ปี Next Normal ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล"

02 เมษายน 2565  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมพิธีเปิดงานวันน้ำโลกภายใต้แนวคิด "ร่วมรู้จัก อนุรักษ์ น้ำใต้ดิน"

31 มีนาคม 2565  52  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. ติวเข้ม หลักสูตร ปธส.รุ่นที่ 9 สร้างผู้นำยุคใหม่หัวใจสีเขียว ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

29 มีนาคม 2565  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดดำเนิน โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับกลาง ประจำปี 2564

29 มีนาคม 2565  33  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดประชุม Online การขยายผลต้นแบบการจัดการขยะชุมชนและโรงเรียน

28 มีนาคม 2565  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.มอบรางวัล Green Youth มุ่งหวังพัฒนาสิ่งแวดล้อมยกระดับสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับสากล

28 มีนาคม 2565  44  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ร่วมกับโลตัส ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน "โครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste)" แก้วิกฤตขยะอาหารส่วนเกิน

26 มีนาคม 2565  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมกิจกรรม 60 Plus EARTH HOUR ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

25 มีนาคม 2565  22  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 2

25 มีนาคม 2565  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จับมือ มอ. MOU ด้านการวิจัย จุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

22 มีนาคม 2565  74  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK Park เพิ่มช่องทางเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยห้องสมุดมีชีวิต เปิดโลกความรู้ง่ายๆ ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

21 มีนาคม 2565  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม "ผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp)"

20 มีนาคม 2565  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมสวนพฤกษศาสตร์ฯ แม่ริม เตรียมความพร้อมงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

19 มีนาคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.สั่งเข้ม ยกระดับเฝ้าระวังปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ภาคเหนือเป็นพิเศษ ช่วง มี.ค.-เม.ย.

19 มีนาคม 2565  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.เฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จ.แม่ฮ่องสอน หลังพบ "จุดความร้อน" สะสมมากสุดในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

16 มีนาคม 2565  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงาน โรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15 มีนาคม 2565  44  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งดำเนินงาน โรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14 มีนาคม 2565  169  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

10 มีนาคม 2565  85  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมรับชมการสัมมนาออนไลน์ 30 ปี งานวิจัยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

09 มีนาคม 2565  46  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ลุยต่อตลาดสดประชานิเวศน์ 1 เดินหน้าลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง นำร่องกว่า 14 ร้านค้า

08 มีนาคม 2565  199  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส. เปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Next Normal for Better Green)

08 มีนาคม 2565  39  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดจันทรสโมสร

07 มีนาคม 2565  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดบรมสถล

03 มีนาคม 2565  53  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

03 มีนาคม 2565  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

03 มีนาคม 2565  44  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ผนึกกำลังเครือข่ายภาคประชาชน "หยุดทำลายโลกใบนี้ ก้าวสู่โลกที่ยั่งยืน"

02 มีนาคม 2565  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

02 มีนาคม 2565  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม "หยุดทำลายโลกใบนี้ ก้าวสู่โลกที่ยั่งยืน"

28 กุมภาพันธ์ 2565  199  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมให้การต้อนรับ "อธิบดีคนใหม่" เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

24 กุมภาพันธ์ 2565  44  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ผนึกกำลังพันธมิตรเสริมพลังเยาวชนไทยสู่การขับเคลื่อนพลเมืองคาร์บอนต่ำ

24 กุมภาพันธ์ 2565  41  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์"

24 กุมภาพันธ์ 2565  53  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 1

22 กุมภาพันธ์ 2565  46  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส.จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GECC ครั้งที่ 1/2565

17 กุมภาพันธ์ 2565  45  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านระบบออนไลน์

16 กุมภาพันธ์ 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.หนุนพลังเครือข่ายจัดการไฟป่า ฝุ่นควันอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมภูมิปัญญา สร้างองค์ความรู้จัดการไฟป่า

15 กุมภาพันธ์ 2565  533  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.เปิดโอกาสให้เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ เข้าถึงแหล่งทุนสิ่งแวดล้อม "ประเด็น โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรยั่งยืน"

15 กุมภาพันธ์ 2565  43  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดกิจกรรมตักบาตร พร้อมฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

15 กุมภาพันธ์ 2565  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ผนึกกำลัง SCG ร่วมบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ลดไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง

14 กุมภาพันธ์ 2565  21  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.ห่วงใยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเร่งทำประกันชีวิตหมู่

13 กุมภาพันธ์ 2565  50  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ "วันรักนกเงือก"

10 กุมภาพันธ์ 2565  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดประชุมชี้แจงโครงการ G-Green ระบบออนไลน์ "การส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

09 กุมภาพันธ์ 2565  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ปกท.ทส. เปิดเวทีสัมมนา "COP 26 สู่วิถีชาวบ้าน" ร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จไปพร้อมกัน

08 กุมภาพันธ์ 2565  40  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอเชิญแฟนๆ ทุกเพศทุกวัย ร่วมกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก ด้วยการแสดงความรักที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

07 กุมภาพันธ์ 2565  98  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส.ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาลาดพร้าว จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2565 และเชิญชวนดาวน์โหลดและการใช้งานแอปพลิเคชันห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library)

06 กุมภาพันธ์ 2565  54  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม การสัมมนา เรื่อง "COP 26 สู่วิถีชาวบ้าน" วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom

05 กุมภาพันธ์ 2565  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.ติดตามงานพัฒนาดอยตุงเร่งรัดกรมป่าไม้อออกใบอนญาตใช้พื้นที่

05 กุมภาพันธ์ 2565  18  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.ติดตามและตรวจสอบการกระทำผิดข้อตกลงในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้ม

04 กุมภาพันธ์ 2565  150  กองส่งเสริมและเผยแพร่ น้ำมันรั่ว ความเสียหายที่เกินกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ

04 กุมภาพันธ์ 2565  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ปรับการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

03 กุมภาพันธ์ 2565  83  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดสัมมนาเปลี่ยนเรียนรู้ Zero Waste School ระดับประเทศ (โรงเรียนะดับมัธยมศึกษา) แบบออนไลน์

02 กุมภาพันธ์ 2565  74  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โรงเรียนปลอดขยะ" ระดับประเทศ รูปแบบออนไลน์

02 กุมภาพันธ์ 2565  70  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก World Wetlands Day

01 กุมภาพันธ์ 2565  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ" ผ่านระบบออนไลน์

31 มกราคม 2565  65  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ฉลองเทศกาลตรุษจีน แบบรักษ์โลก ลดฝุ่นควัน และมลพิษทางอากาศ

31 มกราคม 2565  123  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 มกราคม 2565  15  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ประชุมคณะอนุกรรมการ คัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

28 มกราคม 2565  1484  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9” (ปธส.9)

28 มกราคม 2565  17  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. จัดประชุม TCAC ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

28 มกราคม 2565  127  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่มาร่วมกิจกรรมดาวน์โหลดและใช้งานใหม่ Green Digital Library App

27 มกราคม 2565  62  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แนวปะการัง Great Barrier Reef อาจพบกับการฟอกขาวครั้งใหญ่

26 มกราคม 2565  99  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร

24 มกราคม 2565  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Edward O Wilson นักธรรมชาติวิทยาชาวรหรัฐฯ ที่ได้ชื่อว่า "modern-day Darwin" เสียชีวิตลงด้วยวัย 92 ปี

24 มกราคม 2565  86  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ประชุมประเมินเมืองสิงแวดล้อม และการใช้ระบบการประเมินตนเองด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 2565

21 มกราคม 2565  234  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่มาร่วมกิจกรรมดาวน์โหลดและใช้งานใหม่ Green Digital Library App

20 มกราคม 2565  50  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการติดต่อของโคโรนาไวรัสหรือไม่

20 มกราคม 2565  25  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. จัดประชุม TCAC ด้านนิทรรศและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565

18 มกราคม 2565  68  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Biden ลงนามในคำสั่งให้รัฐบาลต้องบรรลุเป้าหมาย net-zero ภายในปี 2050

15 มกราคม 2565  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ชูธงทส. ยกกำลัง x เปิด "ชิงเก็บ ลดเผา" ปี 65 จัดเต็มเชิงรุกป้องกันำฟป่าภาคเหนือ

14 มกราคม 2565  56  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

14 มกราคม 2565  23  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่มาร่วมกิจกรรมดาวน์โหลดและใช้งานใหม่ Green Digital Library App

14 มกราคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ขึ้นแม่สอด ติดตามงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตั้งเป้า ปี 65 เพิ่มอีก 4 พันไร่

12 มกราคม 2565  240  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ

12 มกราคม 2565  336  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ

10 มกราคม 2565  98  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ลดขยะจากครัวเรือน เทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

07 มกราคม 2565  132  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่มาร่วมกิจกรรมดาวน์โหลดและใช้งานใหม่ Green Digital Library App

06 มกราคม 2565  4526  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดรับสมัคร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

06 มกราคม 2565  1854  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดรับสมัคร โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565

05 มกราคม 2565  17  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 5 มกราคม วันนกแห่งชาติ

05 มกราคม 2565  157  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

01 มกราคม 2565  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวง และพระราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2565

30 ธันวาคม 2564  45  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. มอบกระเช้ารักษ์โลกแก่ผู้บริหาร ทส. เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565

29 ธันวาคม 2564  40  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ข้อปฏิบัติให้รอด เมื่อเจอช้างป่า

29 ธันวาคม 2564  25  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ครั้งที่ 1/2565 รายงานความก้าวหน้าการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย และอาสาสมัคร ทสม.

28 ธันวาคม 2564  991  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Happy New Year 2022 ลุ้นของรางวัลรักษ์โลก ต้อนรับปี พ.ศ. 2565

27 ธันวาคม 2564  83  กลุ่มงานจริยธรรม สส. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้บัตรอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

26 ธันวาคม 2564  32  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 26 ธันวาคม “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ”

24 ธันวาคม 2564  32  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญ เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ เข้าร่วม การประชุม "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน

22 ธันวาคม 2564  67  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Live สด ..... ส่งท้ายปี ชิงของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

21 ธันวาคม 2564  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จับมือเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ร่วมกับ RE-DESIGN ออกแบบอนาคตที่เป็นธรรมและยั่งยืน

21 ธันวาคม 2564  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. เปิดเวทีบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนดำเนินงานเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย และพื้นที่โดยรอบ

21 ธันวาคม 2564  39  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อต่อยอด โครงการสำนักงานสีเขียว กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

20 ธันวาคม 2564  57  กองส่งเสริมและเผยแพร่ มาทำความรู้จักกับขยะอวกาศกัน

20 ธันวาคม 2564  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. ร่วมกับ มศว. จัดบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว"

20 ธันวาคม 2564  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด "ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย สร้างเศรษฐกินไทย สู้ภัยโควิด"

17 ธันวาคม 2564  36  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล

17 ธันวาคม 2564  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดโครงการอบรมต่อต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

16 ธันวาคม 2564  55  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สถานการณ์ความเข้มข้น ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ (CO2)

15 ธันวาคม 2564  55  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รีไซเคิลมลพิษทางอากาศ สร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

14 ธันวาคม 2564  68  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม Green Digital Library

13 ธันวาคม 2564  59  กองส่งเสริมและเผยแพร่ "ฝุ่น PM 2.5" มลภาวะที่ต้องเตรียมรับมือ

10 ธันวาคม 2564  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. ประชุมผู้บริหารติดตามความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมุ่งลดคาร์บอน แนะวางระบบ จัดระเบียบ ทำทันที ทำดีที่สุด

10 ธันวาคม 2564  49  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. เตรียมพร้อมรับมือ ไฟป่า หมอกควัน พร้อมเดินหน้าแผน 1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

09 ธันวาคม 2564  58  กองส่งเสริมและเผยแพร่ "ฝุ่น PM 2.5" ตัวอันตรายที่เป็นมากกว่า มัจจุราชเงียบ

09 ธันวาคม 2564  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า

08 ธันวาคม 2564  349  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดรับสมัครสำนักงานสีเขียว (Green Office)

07 ธันวาคม 2564  47  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมลงนาม MOU สร้างสังคมรีไซเคิล ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยระบบเศรษฐกิจหมุมเวียน

07 ธันวาคม 2564  187  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

05 ธันวาคม 2564  25  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 5 ธันวาคม 2564 วันดินโลก

03 ธันวาคม 2564  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. ร่วมลงนาม MOU ขยายระยะเวลาโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"

03 ธันวาคม 2564  65  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2564

03 ธันวาคม 2564  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. จัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสูาสมดุล"

03 ธันวาคม 2564  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วิธีใช้ชีวิตแบบ ECOLIFE ในสไตล์ชาวคอนโด

02 ธันวาคม 2564  47  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคคุณภาพชีวิต"

30 พฤศจิกายน 2564  229  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมและลุ้นรับของรางวัล 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

29 พฤศจิกายน 2564  103  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศบัญชีรายชื่อชุมชนและรายชื่อผู้มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหาคร

28 พฤศจิกายน 2564  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ระดมเร่งระบายน้ำค้างทุ่ง พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำช่วยเหลือประชาชนพื้นที่น้ำท่วมขัง จ.สุพรรณบุรี

26 พฤศจิกายน 2564  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

25 พฤศจิกายน 2564  35  กองส่งเสริมและเผยแพร่ นวัฒกรรมลดมลภาวะทางอากาศจากสิ่งของรอบตัวเรา

25 พฤศจิกายน 2564  22  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองผลประเมิน "วัด" ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

24 พฤศจิกายน 2564  115  กองส่งเสริมและเผยแพร่ What is Cop26 and why does it matter ? EP3

23 พฤศจิกายน 2564  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. อบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดธรรมมาภิบาลอย่างยั่งยืน

22 พฤศจิกายน 2564  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ลดโลกร้อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมโลก

20 พฤศจิกายน 2564  30  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประมวลภาพบรรยากาศ “COP26”

19 พฤศจิกายน 2564  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

19 พฤศจิกายน 2564  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง 2564"

18 พฤศจิกายน 2564  114  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

18 พฤศจิกายน 2564  15  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (BCG Model)

18 พฤศจิกายน 2564  14  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมกับไปรษณีย์ไทย และเอสซีจี ส่งมอบหน้ากากอนามัยรวมใน "กล่อง BOX บุญ" ให้ ร.พ. ทั้วไทย

17 พฤศจิกายน 2564  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจที่ให้มากกว่าน้ำมัน

15 พฤศจิกายน 2564  21  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รักผิว แคร์ทะเล ต้องรู้จักเลือกใช้ครีมกันแดด

15 พฤศจิกายน 2564  74  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

14 พฤศจิกายน 2564  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ตรวจอ่าวมาหยา สั่งปรับปรุงท่าเทียบเรือ เน้นการอนุรักษ์แนวปะการัง พร้อมรับ นทท. ต้นปีหน้า

12 พฤศจิกายน 2564  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Inversion ฝากั้นอากาศ เก็บกักมลภาวะ

11 พฤศจิกายน 2564  36  กองส่งเสริมและเผยแพร่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รักษ์โลก

10 พฤศจิกายน 2564  255  กองส่งเสริมและเผยแพร่ What is Cop26 and why does it matter ? EP2

09 พฤศจิกายน 2564  53  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์ "ข่าว 3 มิติ" ประเด็นลดก๊าซเรือนกระจก ตามแผนกลยุทธ์ของไทยในระยะยาว

08 พฤศจิกายน 2564  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ผลกระทบของอุทกภัย ต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

08 พฤศจิกายน 2564  93  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ส่งมอบขยะรีไซเคิลโครงการเปลี่ยนขยะ เป็นบุญให้ไปรษณีย์ไทยเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด – 19

05 พฤศจิกายน 2564  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Saudi Arabia ตั้งเป้าหมาย Nat Zero GHG Emissions ภายในปี 2060

04 พฤศจิกายน 2564  177  กองส่งเสริมและเผยแพร่ What is Cop26 and why does it matter ? EP1

03 พฤศจิกายน 2564  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เส้นทางสู่ Net Zero CO2 ของอินโดนิเซีย

02 พฤศจิกายน 2564  100  กองส่งเสริมและเผยแพร่ "พล.อ.ประยุทธ์" ให้คำมั่นที่ประชุม COP26 แก้โลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก

01 พฤศจิกายน 2564  51  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ไม่สะอาดอย่างที่คิด

31 ตุลาคม 2564  35  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

28 ตุลาคม 2564  40  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีวัสดุปิดแผล จากธรรมชาติ

27 ตุลาคม 2564  59  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. แถลงกรอบท่าทีการเจรจาประชุมสมัชชาฯ ว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26)

27 ตุลาคม 2564  49  กองส่งเสริมและเผยแพร่ COP26 must urgently get specific in net-zero pathway ?

26 ตุลาคม 2564  39  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทำฟาร์มวัวอย่างไร ให้เป็นมิตรต่อโลก

23 ตุลาคม 2564  77  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

21 ตุลาคม 2564  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ดาวทะเล ดวงดาวแห่งทะเลสีสันที่มีชีวิต

20 ตุลาคม 2564  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนถ่ายทอดผลงานคลิปและสารคดีสั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หวังเป็นเครื่องมือกระตุ้นความตระหนักรู้

20 ตุลาคม 2564  43  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ดูแลบำรุงต้นรวงผึ้ง "เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

19 ตุลาคม 2564  32  กองส่งเสริมและเผยแพร่ The story of "Climate Chancellor" E2

19 ตุลาคม 2564  212  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564

18 ตุลาคม 2564  32  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การค้า-ขาย Carbon Credit ?

16 ตุลาคม 2564  58  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง

15 ตุลาคม 2564  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ภูเขาไฟปะทุ คุณประโยชน์ที่แฝงอยู่ในหันตภัย

15 ตุลาคม 2564  87  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการประชุมส่งเสริมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

14 ตุลาคม 2564  49  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม. คือใคร...?

12 ตุลาคม 2564  33  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดพิธีวางพวงมาลา "เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9"

12 ตุลาคม 2564  198  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564

11 ตุลาคม 2564  49  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ดอกไม้ไฟ ความสวยงามที่มาพร้อมมลพิษ

07 ตุลาคม 2564  113  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เชิญชวน 1 คน 1 คำขวัญ ร่วมประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564

06 ตุลาคม 2564  75  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทำไมขวดพลาสติกสีถึง "รีไซเคิลได้ยาก"

04 ตุลาคม 2564  57  กองส่งเสริมและเผยแพร่ The Story of “Climate Chancellor”

04 ตุลาคม 2564  739  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม “ทส. ยกกำลัง X” ปี 2565 ปีแห่งการปรับตัวและการฟื้นฟู

01 ตุลาคม 2564  88  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ยินดีต้อนรับ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

30 กันยายน 2564  377  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ