ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30 พฤษภาคม 2565  26  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 30 พฤษภาคม 2565  9  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school) 24 พฤษภาคม 2565  98  กองส่งเสริมและเผยแพร่ โครงการโรงเรียนอีโคสคูล (ECO-SCHOOL) เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจดำเนินงาน "ด้านสิ่งแวดล้อม"

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 18 พฤษภาคม 2565  157  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว.pdf

มหิงสาสายสืบปฐมวัย 12 พฤษภาคม 2565  368  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2565

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school) 29 เมษายน 2565  1661  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาการเป็น (Eco-School) ระดับต้น ปี 2565 - 2568

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 28 เมษายน 2565  46  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) 27 เมษายน 2565  21  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ปธส.8 บทสรุปสารนิพนธ์ Resilience Now and Then : พลิกฟื้นวิกฤต สรรสร้างสรรพชีวิต สู่ความยั่งยืน

มหิงสาสายสืบปฐมวัย 05 เมษายน 2565  61  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดรับสมัครอบรมพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2565

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2565  68  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2565  30  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี นัยสําคัญและการจัดการ

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2565  16  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2565  19  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ความสะอาดและความเป็น ระเบียบ (5 ส.)ฝ

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2565  25  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป้าหมายและมาตรการ พลังงาน-ทรัพยากร (น้ํา ไฟฟ้า น้ํามันเชื้อเพลิง ก๊าซ หุงต้ม กระดาษและอื่นๆ)

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2565  22  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2565  9  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสีเขียว (Green office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2565  11  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก

มหิงสาสายสืบ 28 กุมภาพันธ์ 2565  368  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1)

มหิงสาสายสืบปฐมวัย 28 กุมภาพันธ์ 2565  450  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ที่ผ่านการพิจารณาโครงการ ประจําปี 2564

เครือข่าย ทสม. 28 กุมภาพันธ์ 2565  48  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านกรุงเทพมหานคร ระดับเขต , ระดับกลุ่ม และกรุงเทพมหานคร

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 18 กุมภาพันธ์ 2565  258  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

เครือข่าย ทสม. 15 กุมภาพันธ์ 2565  533  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.เปิดโอกาสให้เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ เข้าถึงแหล่งทุนสิ่งแวดล้อม "ประเด็น โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรยั่งยืน"

11 กุมภาพันธ์ 2565  14  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สส.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ขับเคลื่อน Green Office งบประมาณปี 2565

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 03 กุมภาพันธ์ 2565  83  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดสัมมนาเปลี่ยนเรียนรู้ Zero Waste School ระดับประเทศ (โรงเรียนะดับมัธยมศึกษา) แบบออนไลน์

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 02 กุมภาพันธ์ 2565  74  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โรงเรียนปลอดขยะ" ระดับประเทศ รูปแบบออนไลน์

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 01 กุมภาพันธ์ 2565  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ" ผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) 28 มกราคม 2565  1484  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9” (ปธส.9)

เครือข่าย ทสม. 26 มกราคม 2565  98  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร

สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 21 มกราคม 2565  141  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเชิญร่วมงานการประชุมชี้แจงโครงการ G-Green การส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco school) 17 มกราคม 2565  611  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ (Eco-School) ระดับกลาง ประจำปี 2564

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 12 มกราคม 2565  240  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 12 มกราคม 2565  336  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 06 มกราคม 2565  4526  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดรับสมัคร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 06 มกราคม 2565  1854  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดรับสมัคร โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565

เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 17 ธันวาคม 2564  36  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล

Green Airport ส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 13 ธันวาคม 2564  212  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รายงานผลโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 13 ธันวาคม 2564  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. สู่ความสำเร็จ ISO 14001 : 2015

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green restaurant) 12 ธันวาคม 2564  76  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2564

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 09 ธันวาคม 2564  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 09 ธันวาคม 2564  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 09 ธันวาคม 2564  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 09 ธันวาคม 2564  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รายงานผลการตรวจวัดความเข้มแสง อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ 08 ธันวาคม 2564  349  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดรับสมัครสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 07 ธันวาคม 2564  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ มาตราการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรมุ่งสู่ ISO 14001:2015 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 01 ธันวาคม 2564  188  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แบบบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Form EF)

เครือข่าย ทสม. 29 พฤศจิกายน 2564  103  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศบัญชีรายชื่อชุมชนและรายชื่อผู้มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหาคร

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23 พฤศจิกายน 2564  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประเด็นความเสี่ยงสูงต่อระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 11 พฤศจิกายน 2564  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2015 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 11 พฤศจิกายน 2564  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 01 พฤศจิกายน 2564  28  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นักสื่อความหมายการทำงานของเครือข่ายองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน

เครือข่าย ทสม. 20 ตุลาคม 2564  83  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อ ทสม. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับอบรมออนไลน์ การพัฒนาบทบาท ทสม. หลักสูตรนักสื่อสารสิ่งแวดล้อม

เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 19 ตุลาคม 2564  18  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการประเมินน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564

เครือข่าย ทสม. 14 ตุลาคม 2564  48  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม. คือใคร...?

เครือข่าย ทสม. 12 ตุลาคม 2564  197  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564

องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 11 ตุลาคม 2564  48  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สส. ร่วมพัฒนาการทำงาน เพื่อนำเกาะพิทักษ์สู่การเป็น "Green Island"

มหิงสาสายสืบ 30 กันยายน 2564  377  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ