ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

24 มิถุนายน 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพสะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อมและเครื่องวัดดัชนีความร้อน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565  0  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนิทรรศการวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2565  0  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการประเมินเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( SEIT) อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.25/2565) จ้างจัดทำเวที พัฒนากลไกการเฝ้าระวังไฟป่าฯ (บริษัท รวยบุญ กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.21/2565) จ้างปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลฯ (บริษัท ลาเท็นท์ ไอเดีย จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และเรือยนต์ จำนวน 2 ลำ พร้อมพนักงานขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กคจ.2/2565) จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ และเรือยนต์ (บริษัท เสริมยนต์ บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  1  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียวผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มิถุนายน 2565  2  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่ม) โดยวิธีคัดเลือก

17 มิถุนายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มิถุนายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3027 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.31/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮษ 3027 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแนวทางสำหรับจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่นำร่อง เพื่อวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหาโดมความร้อนและมลพิษทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดนัดจตุจักร 2 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิถุนายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.5/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ (บริษัท พีทวิสพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิถุนายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิถุนายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิถุนายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กสป.1/2565) ซื้อครุภัณฑ์ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.4/2565) ซืือครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างพัฒนาและยกระดับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรดิจิทัล

09 มิถุนายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.21/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (บริษัท พีทวิน พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.30/2565) จ้างสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  31  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมพัฒนาบทบาทคณะกรรมการสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  15  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  13  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธเฉพาะเจาะจง

09 มิถุนายน 2565  11  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาข้อมูลและกลไกความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคอีสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บเล่มวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.24/2565) จ้างเช่ารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ในศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดนัดจตุจักร แขวงลาดยาว จังหวัดกรุงเกพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มิถุนายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อจัดประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะฯ ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชัยนาท และสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.18/2565) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (บริษัท ควอนจิเทค จำกัด) โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง

06 มิถุนายน 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.20/2565) จ้างพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย ทสม. (นายสุธน วีบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มิถุนายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มิถุนายน 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กพร.2/2565) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้อม รปภ. หน้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พฤษภาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.20/2565) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.29/2565) จ้างซ่อมแซมป้อม รปภ. หน้าอาคารกรมส่งเสริมฯ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ระหว่าง วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พฤษภาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

30 พฤษภาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

27 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กยผ.2/2565) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวฺะีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเตือนไฟฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีด ผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำฉากกั้นแผ่นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.25/2565) จ้างซักรีด ผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.28/2565) จ้างทำฉากกั้นแผ่นอะคริลิคใส (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.27/2565) จ้างซ่อมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเตือนไฟฉุกเฉิน (บริษัท ไอที เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับ นั่ง-นอน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.18/2565) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.18/2565) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.17/2565) ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (นางสาวมนัชฌา แย้มอุทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.16/2565) ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับ นั่ง-นอน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กอส.22/2565) จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเจแอนด์เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรอยแตกร้าวของอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.3/2565) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำวนวน 1,100 ชุด (บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.15/2565) ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องการติดเชื้อฯ จำวนวน 1,000 ชุด (บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.26/2565) จ้างซ่อมแซมพื้นห้องผู้บริหาร และจ้างทำกรอบรูปฯ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับวินิจฉัยการติดเชื้อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นห้องผู้บริหาร และจ้างทำรูปพร้อมกรอบฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.14/2565) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.24/2565) จ้างติดตั้งวอลเปเปอร์ห้องผู้บริหาร (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวอลเปเปอร์ห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองยุทธศาสตรฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่ม) โดยวิธีคัดเลือก

23 พฤษภาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่อง HPLC จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างที่ 13-22 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายผสม 82 ชนิด จำนวน 1 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.2/2565) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำวนวน 3 รายการ (บริษัท อะเวิร์ธ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย ทสม.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

12 พฤษภาคม 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

12 พฤษภาคม 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมการจัดการขยะที่ต้นทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤษภาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤษภาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสื่อสนับสนุนนการดำเนินงาน และเสริมศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควันในระดับชุมชน

09 พฤษภาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 32/2565 ประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 พฤษภาคม 2565  28  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูลเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  24  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  20  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  16  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ผลงานตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  14  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพแกนนำเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  7  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการใช้บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  6  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทรับรองตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 พฤษภาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 พฤษภาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.22/2565) ซ่อมรถยนต์ ฮพ 4043 (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 พฤษภาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.23/2565) ซ่อมรถยนต์ 1กฏ 127 (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 พฤษภาคม 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 31/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

05 พฤษภาคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

03 พฤษภาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฎ ๑๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗กพ ๖๑๖๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง Potassium Dichomate Standard Solutions Model PDC๐๖-๐๗๐๑ /Didymium Filter /Neutral Filter /Holmium Filter รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน ฮษ 3024 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน ฮฐ ๘๕๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 30/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

27 เมษายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่

27 เมษายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอฃรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2298-5649 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

27 เมษายน 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 29/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

26 เมษายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26 เมษายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 26-29 เมษายน 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1708 1553 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

22 เมษายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.7/2565) ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (บริษัท อีซี่พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เมษายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กพร.2/2565) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เมษายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

21 เมษายน 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 เมษายน 2565 โทร 02-278-8400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

20 เมษายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เมษายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

12 เมษายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ art work และจัดทำพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2565  22  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 28/2565 ประกวดราคาจ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

11 เมษายน 2565  8  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2565  21  สำนักงานเลขานุการกรม เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 2 รายการ)

08 เมษายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 เมษายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กคจ.1/2565) จ้างเช่ารถบัส จำนวน 2 คัน (บริษัท เสริมยนต์บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 เมษายน 2565  8  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม 2565)

04 เมษายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

04 เมษายน 2565  17  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ตราสัญลักษณ์ G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2565  22  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินและติดตามวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2559 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เมษายน 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับพิธีสักการะบูชาพระพุทธรูปประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิธีไหว้ศาลพระภูมิ และพิธีสงฆ์ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบรอบ 30 ปี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เมษายน 2565  40  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 เมษายน 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กคจ.2/2565) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธการฯ จำนวน 20 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเจาะจง

01 เมษายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 เมษายน 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.21/2565) จ้างทำกรอบรูป จำนวน 42 อัน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.20/2565) ซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส สส.7430-008-0004-3/59 (บริษัท อีซี่ พลัส จำกัด)

31 มีนาคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอใหญ่ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.12/2565) ซื้อน้ำดื่ม เม.ย 65 - ก.ย 65 (ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ สส.7430-008-0004-3/59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 885 กรุงเทพมหานคร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (สลก.13/2565) ซื้อยางรถยนต์ ฮฉ 885 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

28 มีนาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 28-31 มีนาคม 2565 โทรสอบถาม 0-2577-4182 ต่อ 1320 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th

28 มีนาคม 2565  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2565  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.19/2565) จ้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลฯ (บริษัท วี.ไอ.อินทิเกรชั่น จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญ (ใบสั่งจ้าง สลก.19/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฒท 4317 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด)

24 มีนาคม 2565  12  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ และยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘กน ๑๗๐๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  13  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  12  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน/อุณหภูมิ/ความชื้น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ทดสอบสารตกค้างโลหะหนักสารกำจัดศัตรูพืชสารก่อโรคและทางโภชนาการของหนอนแมลงวันลาย จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มีนาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาอบ (Muffle Furnace (For Metal)) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มีนาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.8/2565) จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจเจแอนด์เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มีนาคม 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มีนาคม 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มีนาคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

11 มีนาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มีนาคม 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มีนาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 มีนาคม 2565  17  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการประกอบการประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคึความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.17/2565) จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มีนาคม 2565  27  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร)

09 มีนาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มีนาคม 2565  12  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มีนาคม 2565  14  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มีนาคม 2565  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรสบัสรับจ้าง สำหรับ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 8กน 1701 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  15  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเลี้ยงหนอนแมลงวันลายในพื้นที่นำร่อง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  9  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  9  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบรวม ยี่ห้อ In-Situ รุ่น TROLL 600 Multiparameter Sonde โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องหมักเศษอาหารในพื้นที่นำร่อง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.17/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ฮว 3144 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.18/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ฮษ 3027 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มีนาคม 2565  33  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

03 มีนาคม 2565  20  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

03 มีนาคม 2565  15  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนของหน่วยงานบูรณาการและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลโครงการ โดยวิธีคัดเลือก

03 มีนาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว ๓๑๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ ๓๐๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2565  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 kVa ของเครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูง (GC/HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2565  18  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะ

02 มีนาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 มีนาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 มีนาคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.18/2565) จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 มีนาคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.16/2565) จ้างจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น (บริษัท ออล ปริ้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.7/2565) จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีฯ (บริษัท กรีน ฟิวเจอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กุมภาพันธ์ 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.6/2565) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กุมภาพันธ์ 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยววิธีคัดเลือก

25 กุมภาพันธ์ 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

25 กุมภาพันธ์ 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

25 กุมภาพันธ์ 2565  22  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ Net Zero ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

24 กุมภาพันธ์ 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กุมภาพันธ์ 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 กุมภาพันธ์ 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 กุมภาพันธ์ 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานความร่วมมือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชีวิตวิถีใหม่ไร้ขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กุมภาพันธ์ 2565  40  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รอบนอกในพื้นที่นำร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กุมภาพันธ์ 2565  31  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและทดสอบเครื่องหมักเศษอาหารในพื้นที่นำร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กุมภาพันธ์ 2565  18  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคัดเลือกพื้นที่นำร่อง พัฒนาแบบสำรวจ แบบประเมิน แนวทาง/กลไกการดำเนินการ การสื่อสาร การทดลองใช้งาน และประเมินความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอาการร้อนจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่างสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กุมภาพันธ์ 2565  13  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ไอออนโครมาโตรกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  17  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโครงการด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  17  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  12  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาชุดตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สำหรับขยายผลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ไอออนโครมาโตรกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  14  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2565  25  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2565  33  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กุมภาพันธ์ 2565  23  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.6/2565) จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือฯ (บริษัท พิจิกา ริช จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กุมภาพันธ์ 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 กุมภาพันธ์ 2565  15  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 กุมภาพันธ์ 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2565  21  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กุมภาพันธ์ 2565  20  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 กุมภาพันธ์ 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 กุมภาพันธ์ 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

03 กุมภาพันธ์ 2565  23  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 26/2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

03 กุมภาพันธ์ 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 27/2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

02 กุมภาพันธ์ 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565

02 กุมภาพันธ์ 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.16/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 8 กน 1705 กทม. (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด)

02 กุมภาพันธ์ 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.15/2565) จ้างเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันเชิงพื้นที่ (นายนิรันดร์ น้ำภูดิน)

02 กุมภาพันธ์ 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

02 กุมภาพันธ์ 2565  28  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม 2565)

01 กุมภาพันธ์ 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ ๔๐๙๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.15/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฌอ 4092 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2565  19  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชีวิตวิถีใหม่ไร้ขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 กุมภาพันธ์ 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 กุมภาพันธ์ 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘กน ๑๗๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์คลิปวิดีโอส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2565  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2565  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบชีวิตวิถีใหม่ผ่านสื่อบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ โดยวิธีคัดเลือก

31 มกราคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มกราคม 2565  36  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มกราคม 2565  43  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มกราคม 2565  29  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มกราคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนของหน่วยงานบูรณาการและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลโครงการ โดยวิธีคัดเลือก

27 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.5/2565) จ้างทำสำเนาและเข้าเล่มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เ อ ก๊อปปี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มกราคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพ องค์ความรู้ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันเชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มกราคม 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 25/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

26 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

26 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

26 มกราคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารเข้าเล่มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.11/2565) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มกราคม 2565  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 มกราคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

25 มกราคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

25 มกราคม 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25-28 มกราคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1555 1557 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

24 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มกราคม 2565  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มกราคม 2565  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) โครงการโรงเรียนอีโคสคูล ระดับกลาง (Intermediate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มกราคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24-27 มกราคม 2565 โทร 02-2788400 ต่อ 1555 1557 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

24 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

21 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

20 มกราคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร

19 มกราคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

19 มกราคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

19 มกราคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

19 มกราคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565

18 มกราคม 2565  10  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางราคากลาง จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero)

18 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ Net Zero ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตั้งแต่วันที่ 18-21 มกราคม 2565 โทร 022788400 ต่อ 1405 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

18 มกราคม 2565  3  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น146,886.39บ.

17 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มกราคม 2565  17  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 24/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มกราคม 2565  19  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ในการขับเคลื่อน BCG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2565  21  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือ วิถีเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มกราคม 2565  14  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธ์ุพืชท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มกราคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

13 มกราคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.5/2565) จ้างจัดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน (มูลนิธิโลกสีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ตารางรากลาง ซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มในการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวฯ

12 มกราคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.14/2565) จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย (บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนารูปแบบการเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2565  8  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(ตุลาคม-ธันวาคม2564)

12 มกราคม 2565  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ เปิดเมืองรอบใหม่ ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 มกราคม 2565  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำรวจโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทางและการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565