สืบค้นข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*ข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

19 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กคจ.3/2565) จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (บริษัท เสริมยนต์บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.28/2565) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมการสอบ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 33/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

19 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัส จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.38/2565) จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด (นายณัฐวุฒิ กรอบเพ็ชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการจัดการขยะที่ต้นทางฯ

18 สิงหาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการจัดการขยะที่ต้นทางจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตั้งแต่วันที่ 18-23 สิงหาคม 2565 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1555 1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

17 สิงหาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.27/2565) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 สิงหาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.39/2565) ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮพ 4043 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสามระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.37/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ สส. 20 กทม. (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2565  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2565  2  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2565  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจติดตามอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2565  2  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2565  2  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 สิงหาคม 2565  1  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการอนุรักษ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 สิงหาคม 2565  8  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 สิงหาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างอากาศทิ้งจากปล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส 20 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 สิงหาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 สิงหาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 สิงหาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4044 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 สิงหาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กยผ.3/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสกัดสารอินทรีย์ระเหย (Purge and trap) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งละเอียด ชนิททศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดนครปฐม และ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  0  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 สิงหาคม 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 5 รายการ)

09 สิงหาคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 (จำนวน 11 รายการ)

08 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการจัดการขยะที่ต้นทางฯ)

08 สิงหาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการจัดการขยะที่ต้นทางจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19)

08 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 สิงหาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 สิงหาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กอส.27/2565) จ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 สิงหาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กอส.28/2565) เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ เจ แอนด์ เจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 สิงหาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 สิงหาคม 2565  3  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 สิงหาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 สิงหาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.26/2565) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่าย ทสม. (บริษัท เพาเวอร์โชว์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 สิงหาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 สิงหาคม 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 สิงหาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์และซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮอ 1627 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 สิงหาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 สิงหาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.9/2565) จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายฯ (มูลนิธิโลกสีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 สิงหาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 131 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กรกฎาคม 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมเติมแก๊สสำหรับถังดับเพลิง จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กรกฎาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องแก้ว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กรกฎาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูง (GC/HRMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กรกฎาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 กรกฎาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนในตัวอย่างน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กรกฎาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กรกฎาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  3  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางว้ลเชิดชูเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  1  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  0  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสื่อสารการรับรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาถอดบทเรียน และประเมินโครงการ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กรกฎาคม 2565  1  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น12,198บ.

25 กรกฎาคม 2565  1  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น142,971.26บ.

22 กรกฎาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับถังดับเพลิง จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 140 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.26/2565) ซื้อวัสดุสำนักงาน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์สารลดแรงตึงผิวในตัวอย่างน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กรกฎาคม 2565  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือจากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง