ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

22 มิถุนายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2565

15 มิถุนายน 2565  3  กลุ่มงานจริยธรรม สส. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

02 มิถุนายน 2565  21  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วม "กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง"

01 มิถุนายน 2565  82  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

30 พฤษภาคม 2565  16  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะครั้งที่ 3

30 พฤษภาคม 2565  16  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บโทรศัพท์มือถือคืนเจ้าของ

26 พฤษภาคม 2565  43  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

26 พฤษภาคม 2565  6  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

11 พฤษภาคม 2565  5  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 เนื่องในวันวิสาขบูชา

05 พฤษภาคม 2565  86  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดสมัครกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำคืนความใสให้ลำคลอง รุ่น 2

26 เมษายน 2565  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สนุกกับแอปนิทาน สองภาษาและดูแลโลกให้สดใสและยั่งยืน

25 เมษายน 2565  25  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศวฝ. จัดสัมมนา เรื่องเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

25 เมษายน 2565  60  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สิ้นสุดการรอคอย พบกับรายการสะอาดบุรี จูเนียร์ ทางช่อง Thai PBS

20 เมษายน 2565  20  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2

19 เมษายน 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม 2565

08 เมษายน 2565  9  กลุ่มงานจริยธรรม สส. ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี

07 เมษายน 2565  15  กลุ่มงานจริยธรรม สส.จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

05 เมษายน 2565  5  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

05 เมษายน 2565  38  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทักษะดิจทัลของบุคลากร

29 มีนาคม 2565  83  สำนักงานเลขานุการกรม ขอแสดงความยินดีกับนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

29 มีนาคม 2565  14  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

28 มีนาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

25 มีนาคม 2565  17  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

25 มีนาคม 2565  10  กลุ่มงานจริยธรรม ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

22 มีนาคม 2565  356  กลุ่มงานจริยธรรม No Gift Policy งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ

21 มีนาคม 2565  19  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

17 มีนาคม 2565  41  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร ACE YOUTH CAMP 2022 กิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ

15 มีนาคม 2565  38  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ของประเทศไทย

15 มีนาคม 2565  36  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อสส. ประชุมติดตามการดำเนินงานของศวฝ. และกพส.

15 มีนาคม 2565  15  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3

10 มีนาคม 2565  45  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller

08 มีนาคม 2565  15  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5

07 มีนาคม 2565  16  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4

03 มีนาคม 2565  13  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

02 มีนาคม 2565  14  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงาน ครั้งที่ 1

01 มีนาคม 2565  30  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สำนักอุทยานฯ เปิดใช้งานระบบจองที่พักอุทยานแห่งชาติแล้ว

01 มีนาคม 2565  16  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม บริการแจกกล้าไม้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

01 มีนาคม 2565  29  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม บริการ E-shopping กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์

25 กุมภาพันธ์ 2565  40  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2565  9  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

24 กุมภาพันธ์ 2565  21  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565  12  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565  29  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมให้ความรูัตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรม ปี 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565  30  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ( green office) ครั้งที่ 3/2563

15 กุมภาพันธ์ 2565  26  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

09 กุมภาพันธ์ 2565  32  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดการสัมมนา เรื่อง “COP 26 สู่วิถีชาวบ้าน”

07 กุมภาพันธ์ 2565  13  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทำความรู้จัก ธนบัตรพอลิเมอร์ 20 บาท

03 กุมภาพันธ์ 2565  12  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม งานประสานการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

25 มกราคม 2565  37  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

18 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2564

12 มกราคม 2565  123  กลุ่มงานจริยธรรม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "คนต้นแบบความดี" ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564

27 ธันวาคม 2564  83  กลุ่มงานจริยธรรม สส. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้บัตรอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

17 ธันวาคม 2564  20  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564

17 ธันวาคม 2564  32  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

13 ธันวาคม 2564  24  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บโทรศัพท์มือถือคืนเจ้าของ

07 ธันวาคม 2564  289  กลุ่มงานจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับยกย่องเชิดชู ให้เป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

03 ธันวาคม 2564  25  กลุ่มงานจริยธรรม ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บกุญแจรถคืนเจ้าของ

24 พฤศจิกายน 2564  14  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564

23 พฤศจิกายน 2564  30  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดโครงการอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

20 พฤศจิกายน 2564  15  กลุ่มงานจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

20 พฤศจิกายน 2564  9  กลุ่มงานจริยธรรม แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

11 พฤศจิกายน 2564  120  กลุ่มตรวจสอบภายใน แบบขอรับบริการให้คำปรึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน

11 พฤศจิกายน 2564  117  กลุ่มตรวจสอบภายใน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 พฤศจิกายน 2564  19  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการรับรู้การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน

01 พฤศจิกายน 2564  50  กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ตุลาคม 2564  32  กลุ่มงานจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร

15 ตุลาคม 2564  23  กลุ่มตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ตุลาคม 2564  21  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ตุลาคม 2564  29  กลุ่มงานจริยธรรม สส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

01 ตุลาคม 2564  32  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 กุมภาพันธ์ 2563  7  กลุ่มงานจริยธรรม ชื่นชมการทำความดีของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม