deqp
ระบบสัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
รายการหลักสูตร
ลำดับ หลักสูตร
1 การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA) (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)
ปิดรับสมัคร 19/6/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 20/8/2562 ถึง 22/8/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
2 เสริมศักยภาพสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
ปิดรับสมัคร 24/7/2562
วันที่อบรม 7/8/2562 ถึง 9/8/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมดาวน์โหลดแบบตอบรับหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 3
ปิดรับสมัคร 22/4/2562 (ปิดรับ)
วันที่อบรม 23/7/2562 ถึง 26/7/2562
หน่วยงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม