deqp
โรงเรียนอีโคสคูล
รายชื่อโรงเรียน
ลำดับ โรงเรียน
1 โรงเรียนเมืองกระบี่ ((ศูนย์เรียนรู้) ศูนย์เรียนรู้)
ปีที่เข้าร่วม 2550 2556
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
นำทาง
2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปีที่เข้าร่วม 2550 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
นำทาง
3 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
นำทาง
4 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
นำทาง
5 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
นำทาง
6 โรงเรียนขามแก่นนคร
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นำทาง
7 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
นำทาง
8 โรงเรียนบ้านหว้า
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
นำทาง
9 โรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน)
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
นำทาง
10 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
นำทาง
11 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
นำทาง
12 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
นำทาง
13 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
นำทาง
14 โรงเรียนบ้านหัวถนน
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
นำทาง
15 โรงเรียนปะทิววิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
นำทาง
16 โรงเรียนบ้านเมืองชุม
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
นำทาง
17 โรงเรียนพานพิทยาคม
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
นำทาง
18 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
นำทาง
19 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
นำทาง
20 โรงเรียนสันกลางวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
นำทาง
21 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นำทาง
22 โรงเรียนบัวลาย
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
นำทาง
23 โรงเรียนนาบอน
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
นำทาง
24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
นำทาง
25 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
นำทาง
26 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
นำทาง
27 โรงเรียนบุ่งคล้านคร
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
นำทาง
28 โรงเรียนบ้านท่าขาม ((ศูนย์เรียนรู้) ศูนย์เรียนรู้)
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นำทาง
29 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
นำทาง
30 โรงเรียนบ้านน้ำมิน ((ศูนย์เรียนรู้) ศูนย์เรียนรู้)
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
นำทาง
31 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล)
ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
นำทาง
32 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
นำทาง
33 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
นำทาง
34 โรงเรียนวัดบ้านก้อง
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
นำทาง
35 โรงเรียนบ้านวังแท่น
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
นำทาง
36 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
นำทาง
37 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
นำทาง
38 โรงเรียนห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
นำทาง
39 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
นำทาง
40 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
นำทาง
41 โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2550
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
นำทาง
42 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
นำทาง
43 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
นำทาง
44 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
นำทาง
45 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
นำทาง
46 โรงเรียนบ้านโนนโสกก่ามนาตาไก้
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
นำทาง
47 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
นำทาง
48 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
นำทาง
49 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
นำทาง
50 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
นำทาง
51 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
ปีที่เข้าร่วม 2555 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
นำทาง
52 โรงเรียนคลองสระ
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
นำทาง
53 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
นำทาง
54 โรงเรียนวัดถั่วทอง
ปีที่เข้าร่วม 2555 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
นำทาง
55 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
ปีที่เข้าร่วม 2555 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
นำทาง
56 โรงเรียนวัดเทียนถวาย
ปีที่เข้าร่วม 2555 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
นำทาง
57 โรงเรียนวัดปทุมทอง
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
นำทาง
58 โรงเรียนวัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร)
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
นำทาง
59 สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ปีที่เข้าร่วม 2555
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล)
ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
นำทาง
60 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
นำทาง
61 โรงเรียนบ้านคลองกำ
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
นำทาง
62 โรงเรียนบ้านนาวง
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
นำทาง
63 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
นำทาง
64 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
นำทาง
65 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล)
ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
นำทาง
66 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
นำทาง
67 โรงเรียนอิศรานุสรณ์
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
นำทาง
68 โรงเรียนอุตรกิจ
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
นำทาง
69 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
70 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
71 โรงเรียนคลองปักหลัก
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
72 โรงเรียนคลองมะขามเทศ
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
73 โรงเรียนงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
74 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ((ศูนย์เรียนรู้) ศูนย์เรียนรู้)
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
75 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
76 โรงเรียนวัดตะกล่ำ
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
77 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์)
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
78 โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
79 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
80 โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
81 โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นำทาง
82 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
83 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
84 โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
85 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
86 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
87 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์)
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
88 โรงเรียนบ้านโยนกวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
89 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
90 โรงเรียนบ้านสบคำ
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
91 โรงเรียนบ้านสันธาตุ
ปีที่เข้าร่วม 2556
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นำทาง
92 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
93 โรงเรียนภูมิสมิทธ์
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
นำทาง
94 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆราม) ในพระสังฆราธูปถัมภ์
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
นำทาง
95 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
96 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
97 โรงเรียนโสกนกเต็น ประชาอุปถัมภ์
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
98 โรงเรียนศรียานุสรณ์
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
99 โรงเรียนเทศบาล วัดราษฎร์นิยมธรรม
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
100 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
นำทาง
101 โรงเรียนหันคาพิทยาคม
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
102 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
103 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
104 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
นำทาง
105 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
นำทาง
106 โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นำทาง
107 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นำทาง
108 โรงเรียนวัดบางพูน
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
นำทาง
109 โรงเรียนวัดเปรมประชากร
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
นำทาง
110 โรงเรียนวัดพืชนิมิต
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นำทาง
111 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นำทาง
112 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
113 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
114 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นำทาง
115 โรงเรียนเขาชัยสน
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
116 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
117 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.คลองกระแซง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
นำทาง
118 โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
นำทาง
119 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 1
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
121 โรงเรียนบ้านหนองขาม
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
122 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
123 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
124 โรงเรียนเทศบาลเมือง เขาสามยอด 1
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
125 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
126 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
127 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ)
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
128 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
129 โรงเรียนอรัญประเทศ
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
130 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
131 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
132 โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ ธนกุลอุปถัมภ์)
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
133 โรงเรียนอนุบาลช่อผกา
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
134 โรงเรียนบ้านโกรกลึก
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
นำทาง
135 โรงเรียนบ้านเขาวง
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
นำทาง
136 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
137 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
138 โรงเรียนบ้านสมอทอง
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
139 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
140 โรงเรียนบ้านหนองฝาง
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
141 โรงเรียนบ้านห้วยพลู
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
142 โรงเรียนบ้านหูช้าง
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
143 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
144 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
145 โรงเรียนวัดทัพหมัน
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
146 โรงเรียนวัดทัพหลวง
ปีที่เข้าร่วม 2558
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
147 โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

148 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

149 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

150 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

151 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

152 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

153 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

154 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

155 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

156 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

157 โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

158 โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

159 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

160 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

161 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ)
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

162 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง (ญาณวิลาสอุทิศ)
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

163 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

164 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ)
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

165 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

166 โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

167 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

168 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

169 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

170 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

171 โรงเรียนวัดเทพลีลา (สังหประสิทธิวิทยา)
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

172 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ์)
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

173 โรงเรียนวัดหูแร่
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

174 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

175 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

176 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

177 โรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

178 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
179 โรงเรียนวัดกรอกยายชา
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ ประถมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
180 โรงเรียนควนโดนวิทยา
ปีที่เข้าร่วม 2560
ระดับ มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล