หน้าหลัก >> Knowledge >> สารพิษและขยะมูลฝอย >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,745 สาร DNAPL คืออะไร

คลังความรู้ สารพิษและขยะมูลฝอย : สาร DNAPL คืออะไร

สาร DNAPL คือะไร?

          สารกลุ่ม DNAPL (Dense Non-Aqueous Phase Liquid) เป็นกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยชนิดที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ ตัวอย่างสารกลุ่ม DNAPL เช่น Tetrachloroethylene, Trichloroethylene, 1-1 dichloroethylene, Carbon tetrachloride เป็นต้น มีรายงานซึ่งนำเสนอโดย US EPA หน่วยงาน Office of Solid Waste and Emergency Response กล่าวว่า กิจกรรมหรืออุตสาหกรรมที่มีประวัติการใช้และมีการปล่อยสาร DNAPL สู่สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมผลิตสารรักษาเนื้อไม้ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ตัวทำละลาย อุตสาหกรรมผลิตยาฆ่าแมลง ส่วนบำรุงรักษาเครื่องบิน การซักแห้ง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือ เป็นต้น ซึ่งในขบวนการผลิตที่ส่งผลต่อการปล่อยสาร DNAPL เช่น การทำความสะอาดคราบไขมันและโลหะ การล้างสี บริเวณเก็บสารเคมีทั้งการเก็บในถังเก็บ (Drums) และถังที่ฝังใต้ดิน (Underground Storage Tank) ขบวนการถ่ายเทสารเคมี การทิ้งสารที่เป็นของเสียจากการผลิตในพื้นที่ฝังกลบ ในระบบการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะเห็นว่ามีการใช้สารกลุ่ม DNAPL อย่างแพร่หลาย สารกลุ่มนี้จึงมักถูกพบปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

          สาร DNAPL ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในหลายรูปแบบ (form) ดังนี้ 1) ในรูปของไอสาร(Vapours) ในดิน และสามารถระเหยสู่บรรยากาศ 2) สารอินทรีย์ระเหยที่เกาะติดกับอนุภาคของดิน(DNAPL Residual) 3) ส่วนหนึ่งซึมลงตามชั้นดินในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลก จนกระทั่งถึงชั้นน้ำใต้ดิน ซึ่งสาร DNAPL บางส่วนละลายและไหลไปในทิศทางเดียวกับน้ำใต้ดิน (Dissolved Plume) 4) ส่วนที่ไม่ละลายน้ำจะรวมตัว“DNAPL pool” เมื่อถึงพื้นล่างของชั้นดินอุ้มน้ำ (Low Permeability Lens or Aquitard) ดังแสดงในรูปที่ 1จากคุณสมบัติที่ละลายกับน้ำได้น้อยทำให้การละลายของสารปนเปื้อนจาก DNAPL pool ใช้เวลานาน ดังนั้นหากมีการปนเปื้อนของสาร DNAPL จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนเป็นระยะเวลานาน

 

 

แฟรดาซ์ มาเหล็ม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ