หน้าหลัก >> Knowledge >> ดินและการใช้ที่ดิน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,485 Soil Gas คืออะไร

คลังความรู้ ดินและการใช้ที่ดิน : Soil Gas คืออะไร

Soil Gas คืออะไร

 

          Soil Gas หมายถึง ก๊าซทุกชนิดที่แทรกอยู่ระหว่างเม็ดดิน หรือซับอยู่บนผิวเม็ดดิน (Soil Grain) ซึ่งก๊าซเหล่านี้เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในดินหรือเกิดจากการ เท ฝัง สารเคมีต่างๆที่เป็นตัวทำละลาย (Solvent) ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบลงไปในดินสารอินทรีย์ที่ได้กล่าวมานี้เป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายและสามารถละลายน้ำได้หากมีการ ฝัง เทหรือ อุบัติเหตุจากการขนส่งทำให้สารเหล่านี้หกลงบนพื้นดิน และโอกาสที่สารอินทรีย์ระเหยง่ายนี้จะกระจายตัวลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน ซึ่งอาจปนเปื้อนในน้ำใต้ดินทั้งระดับตื้นและลึกได้ หากประชาชนบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนนี้ ก็จะได้รับอันตรายจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายนี้ได้ เนื่องจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายบางชนิดอาจเป็นตัวก่อมะเร็งในมนุษย์

 

วัตถุประสงค์ของการทำ Soil Gas

          เพื่อสำรวจหาบริเวณปนเปื้อนของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในดินที่เกิดจากการหก เท ลงบนดินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เมื่อสำรวจพบบริเวณการปนเปื้อนแล้วจะได้หาแนวทางแก้ไขบำบัดฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ำใต้ดินบริเวณนั้นๆต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ระเหยไปยังบริเวณอื่นๆ ต่อไป

 

สุนทร   งดงาม

เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน