November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday74
mod_vvisit_counterYesterday431
mod_vvisit_counterThis week846
mod_vvisit_counterLast week551
mod_vvisit_counterThis month7143
mod_vvisit_counterLast month9630
mod_vvisit_counterAll days247164


 
 
รายงานการประชุม KM (5 มีนาคม 2553) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 17:14 น.

รายงานการประชุม
ทีมงานจัดการความรู้ (KM)
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553
เวลา 09.30 – 12.00  น.
ณ ห้องประชุม 304  ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นายศรชัย มูลคำ   ทีมงานจัดการความรู้
2. นายวิชาญ สุขสว่าง   ทีมงานจัดการความรู้
3. นางสาวชวนปลื้ม บุนนาค  ทีมงานจัดการความรู้
4. นายสมพจน์ เตชะมีนา  ทีมงานจัดการความรู้
5. นายกิตติ เพ็ญภาคกุล  ทีมงานจัดการความรู้
6. นางมิตราวรุณ แก้วชะฎา  ทีมงานจัดการความรู้และเลขานุการ
7. นายอรรจภิษัช พิณตานนท์  ทีมงานจัดการความรู้และผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวสุปราณี บุญเรืองรุ่งธนา
9. นายจีรศักดิ์  นิลอุบล
10. นางสาวรัชนีย์ ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี 


เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

          เลขานุการทีมงานจัดการความรู้ นางมิตราวรุณ แก้วชะฎา ชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ส่วนราชการเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็น 3 องค์ความรู้ จากประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจ/ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มิติที่ 1) เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2 และได้นำเสนอตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มิติที่ 1) เพื่อให้ทีมงานจัดการความรู้พิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่จะกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รวมทั้งได้เสนอรูปแบบ Template แผนการจัดการความรู้ ตามแบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2 ให้แก่ทีมงานจัดการความรู้ เพื่อเสนอแนะการจัดทำรายละเอียดแผนการจัดการความรู้

          ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับการเลือกตัวชี้วัด และการร่างแผนการจัดการความรู้ 

                
มติที่ประชุม 
1. ทีมงานจัดการความรู้มีมติเลือกตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มิติที่ 1) เพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ
    ดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่
    ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสำเร็จที่กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (สสร.)
    ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับความสำเร็จของชุมชนปลอดขยะ (กสพ.)
    ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ (ศวฝ.)

2. ขอให้ผู้แทน สสร. (นายสมพจน์ เตชะมีนา)  กสพ. (นายศรชัย มูลคำ) และ ศวฝ. (นายโสฬส ขันธ์เครือ) พิจารณากำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นตาม   
    ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และร่างแผนการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการ (กพร.สส.) ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2553


ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

  นายอรรจภิษัช พิณตานนท์
     ผู้รายงานการประชุม

 

นางมิตราวรุณ แก้วชะฎา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:41 น.
 
........................................................................................................................................................................................................................................