หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,117 ประวัติผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง
นายวิชาญ สุขสว่าง
ผู้อำนวยการ

โทรศัทพ์ 0-2577-4182-9 ต่อ 3616
โทรสาร  0-2577-1140

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี  (เกียรตินิยม) คุรศาสตร์บัณฑิต (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Master Science Politioque Aetion publigne Locale/Communication publigne U.Lill 2 et