หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,171 กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวบุษบา อบอาย


ผู้อำนวยการกลุ่ม

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวบุษบา อบอาย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 3510 busaba@deqp.mail.go.th
นางสาวสุภาพันธ์ สังข์คร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 3608 supapun@deqp.go.th
นางรมย์รวี​ แก้วใส​ นักวิชาการ​สิ่งแวดล้อม​ชำนาญ​การ​ 3628 pui_romrawee@hotmail.com
นายปัณชญา พัฒนสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 3628 connecttoton@hotmail.com
นางสาวยุวรี บุญประคอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3628 ่jija23jija@gmail.com
นางสาวนฤมล พิมพ์ศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3628 taew7803919@gmail.com
นางสาวธัญญรัตน์ ธงอาษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3608 modmodchic@yahoo.com
นางสาวบุษรา ชูมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3608 boosara_c@deqp.mail.go.th
นางสาวสุรีรัตน์ เกิดที่พึ่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3614 kajebl_k@hotmail.com