หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,114 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

นางศรีวรรณ ภิรมย์รื่น


ผู้อำนวยการกลุ่ม

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางศรีวรรณ ภิรมย์รื่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ apiwat@deqp.mail.go.th
นางสาวอนงค์นาฎ อินสุธา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 3625
นางสาวชมภู แก้วประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 3625 ckaewprasert@yahoo.com
นางสาวอัมราภรณ์ ผดุงชีพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 3625 ammarapornpp@yahoo.com
นางสาวหัสยา บุญประคอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3620
นางสาวอุไรวรรณ บัวทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3620 oiloil_247@hotmail.com
นายธีรยุทธ์ กูลเกื้อ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3620 t-2462@hotmail.com
นายโชติ โสภา เจ้าพนักงานธุรการ 3617 chotsopa09@gmail.com