หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,078 ภารกิจหน้าที่

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม - ภารกิจหน้าที่

วิสัยทัศน์

      "เป็นองค์หลักในการผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศในระดับประเทศและภูมิภาค"

 ภารกิจ

          มีอำนาจหน้าที่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและท้องถิ่น จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ภาคเอกชนและประชาชน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการฝึกอบรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

          ปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุ งานงบประมาณ งานแผนงาน งานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนงบประมาณ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ สถาบันฯ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ

          รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการฝึกอบรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและท้องถิ่น และให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

          จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

          รับผิดชอบในการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให่้แก่ภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

DSC_2654-(resize).jpg         DSC_2660resize.jpg