หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,330 ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ jindarat@depq.mail.go.th
นางสมทรง ปรีรอด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวอารีรัตน์ จากสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ areerat.j@deqp.mail.go.th
นายบัญชา พันธุลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 2111 bunchap@deqp.mail.go.th
น.ส.เนาวรัตน์ วีระชน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1101 nowarat_w@deqp.mail.go.th
น.ส.ชญาดา โพธิ์พุฒ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1110 chayada_p@deqp.mail.go.th
นายอัศดร คำเมือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม asadorn_k@deqp.mail.go.th
นางสาวศิริพร ริ้วทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
น.ส.สุภาพร ไม้พุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ 1215
นายไพโรจน์ ไทยลี นายช่างเทคนิค 1103 pairoj_t@deqp.mail.go.th
นายอุดร แสนเกษม นายช่างเทคนิค 1103 udorn_s@deqp.mail.go.th
น.ส.พัฒนี แสนเกษม พนักงานธุรการ ระดับ 3
น.ส.รจนา ไกรกลิ่น พนักงานธุรการ ระดับ 3 1111
นางศิรินันท์ สังข์ทองดี พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 2
นายชัชชัย โอมแก้ว ช่างไฟฟ้า ระดับ 1
นายโอภาส งามพริ้ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 1103
นายมาโนช เลาะเซ็ม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 3708
นายชื่น เสาะแสวง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 3708
นายยรรยง ชูจุ้ย พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 3708
น.ส.มนัญญา รุ่งนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิงวสุคนธ์ อ่ำกรด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ปวีณา ชูจุ้ย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.รวีตะวัน เผือกลาดพร้าว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.จณิสตา แววโกสินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวุฒิชัย เปรินทร์ วิศวกรไฟฟ้า