หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,191 กลุ่มอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน

น.ส.หทัยรัตน์ การีเวทย์


ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัทพ์ 0-2577-1136-7 ,0-2577-4182-9
โทรสาร 0-2577-1138

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
น.ส.หทัยรัตน์ การีเวทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1305 hathairatana@gmail.com
น.ส.วรรณา เลาวกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1305 wlaowagul@yahoo.com
นายวิรัช เอื้อทรงธรรม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1315 wirachh@hotmail.com
นายณัฐพงศ์ จันทร์สมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1317 nattpng@yahoo.com
นางสาวเพลินพิศ พงษ์ประยูร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1303 plernpis_p@yahoo.com
นายศิรพงศ์ สุขทวี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1306 sooktawee@gmail.com
นางสาวสุมาลี ปานมาศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1314 su_plong@hotmail.com
นายเจษฎาพร รอดพิพัฒน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1308 phupha_top@hotmail.com
นางฐิตินันท์ เหมือนญาติ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 2 1326
นายอดุลย์เดช ปัดภัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1306 patpai_a@hotmail.com
นายสุธีระ บุญญาพิทักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1321 b_suteera@hotmail.com
นายมนตรี จั่นเล็ก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1314 manmontree@yahoo.com
นางสาวเต็มเดือน ชานะทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1326 dchanatorn@yahoo.com
นางจันทิราพร ทั่งสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1326 chanthiraporn.tsuwan@gmail.com
นางศุภนุช รสจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1303 ratanapiboon26@hotmail.com
น.ส.ยุพิน บัวจันพอ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1314 ybuajanpho@yahoo.com
น.ส.ภาวิณี นาคประเวศน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1315 pavinee@outlook.com
น.ส.เกษนีย์ นนทคำจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1314 nkessanee241@gmail.com
นางสาวอรจีรียา ช่างเหล็ก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1325 aummy_doraemon@hotmail.com
นายนิรัน เปี่ยมใย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1321 nirun_ertc@yahoo.com
น.ส.กาญจนา อินทฤาชัย เจ้าพนักงานธุรการ 1318 chontavan@yahoo.com
นางสุภาภรณ์ ชูจุ้ย เจ้าพนักงานธุรการ 1308 ann43-2010@hotmail.com
นายอำนาจ มากมาย เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1326
นางเดซี่ หมอกน้อย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1325 deysimor@yahoo.com
น.ส.วรัญญา รื่นจำปี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1307 eyeza_jung44@hotmail.com
นายศิวฤทธิ์ โรจนสีมานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1317 siwaritr@outlook.com