หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,377 กลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัทพ์ 0-2577-1136-7 ,0-2577-4182-9
โทรสาร 0-2577-1138

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1123 rath10@yahoo.com
นายพีรพงษ์ สุนทรเดชะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1126 purim9139@gmail.com
นางกัลยา กาญจนัษฐิติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1323 kalayakhan@yahoo.com
น.ส.พิไลวรรณ เหลืองแดง พนักงานธุรการระดับ 3 1122 luangdaeng@hotmail.com
น.ส.นัยนา กล่อมเชื้อ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1323 naiyana0810@hotmail.com
น.ส.ฐิตาพร จงพิบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2311 environment_pa@hotmail.com
นายธงชัย สีฟ้า นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2311 tseepha@hotmail.com
นายบรรดิษฐ์ สารีบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1328 boy_it8@hotmail.com
นายสำเร็จ เตมา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1328 mymim29@gmail.com
น.ส.สุดารัตน์ เกิดบึงพร้าว เจ้าพนักงานธุรการ 1122 sudaratkiko@gmail.com
นายปรัชญา ชาปัด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1126 jojomoobanarak@gmail.com
น.ส.ศิริวรรณ พิมพ์อ่อน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1126 star562@hotmail.com
น.ส.ระพีพร ธงยศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1126 thongyot18@gmail.com
น.ส.มินตา ทิมเสน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1126 minta977@gmail.com
น.ส.ศรีสุดา พิลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1126 SRISUDA_P319@hotmail.com
นายวรพจน์ กระบี่น้อย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1126 arm_19@hotmail.com