หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,988 ภารกิจหน้าที่

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - ภารกิจหน้าที่

ertc.jpg

  • พัฒนาหลักสูตร จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน     
  • วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการป้องกันและควบคุมมลพิษ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การกำจัดทำลายอย่างถูกวิธีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด
  • วิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตตัวอย่างมาตรฐานสำหรับใช้อ้างอิงตลอดจนให้คำปรึกษาในการใช้เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลจากการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
  • ประสานความร่วมมือในประเทศและความร่วมมือกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ การวิจัย พัฒนา ฝึกอบรม ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์
      มุ่งสู่การเป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศในด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ
      มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม