หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สถาบันไดออกซินแห่งชาติ >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 666 ประวัติผู้อำนวยการ

สถาบันไดออกซินแห่งชาติ - บุคลากรโครงสร้าง
นางอนงค์ ชานะมูล
ผู้อำนวยการ

โทรศัทพ์ 0-2577-2387
โทรสาร  0-2577-4199
อีเมล์ suwanna@deqp.mail.go.th

ประวัติการศึกษา

    ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     Ph.D.(Civil Engineering,Architecture and Marine Technology)
     Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการรับราชการ

      1. บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 1 สิงหาคม  2529  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3
    2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย     ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม  2534
                              ตริตาภรณ์ช้างเผือก     ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม  2537
                              ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย   ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม  2543
                              ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก   ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม  2547
    3. การดำรงตำแหน่ง
          2529   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม3 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
          2530   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม4 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
          2532   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม5 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
          2535   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม6    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          2540   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม6 ว  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          2542   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม7 ว  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          2546   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม8 ว  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          2551 - 2559  เลขานุการกรม    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม