หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สถาบันไดออกซินแห่งชาติ >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,456 ภารกิจหน้าที่

สถาบันไดออกซินแห่งชาติ - ภารกิจหน้าที่

วิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการวิเคราะห์และวิจัยสารไดออกซินในระดับภูมิภาค

พันธกิจ

 1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวิจัย
 2. ติดตามตรวจสอบสารไดออกซินและสารพิษอื่นๆ ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสารไดออกซินและสารพิษประเภทอื่นๆ ในประเทศไทย
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารไดออกซินและสารพิษประเภทอื่นๆ
 5. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และฝห้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารไดออกซินและสารพิษอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

        องค์กรแห่งความสามัคคี มีคุณธรรมและการบริการที่ดีคือหน้าที่ของเรา

บริการที่น่าสนใจ

 • บริการงานตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินและบริการเก็บตัวอย่างอากาศ น้ำ ดิน ตะกอน
 • บริการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อปรับลดการปลดปล่อยสารไดออกซินสู่สิ่งแวดล้อม
 • บริการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านห้องปฏิบัติการและการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินและสารพิษอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินในสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดังนี้

 1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินและสารพิษประเภทอื่นๆ ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
 2. ให้บริการสำรวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม
 3. ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และทดสอบ
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ดังนี้

 1.  ดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับสารไดออกซินและสารพิษอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่นศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ การแพร่กระจาย การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในขบวนการผลิต เป็นต้น
 2. ให้บริการงานวิจัย เป็นที่ปรึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารไดออกซิน
 3. พัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การลด ละ เลิก ผลิตสารไดออกซินและสารพิษต่างๆ สู่สิ่งแวดล้อม
 4. โครงการความร่วมมือในต่างประเทศ
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 Dioxin3.jpg