หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สถาบันไดออกซินแห่งชาติ >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,169 ความเป็นมา

สถาบันไดออกซินแห่งชาติ - ความเป็นมา

          สารไดออกซินมีความเป็นพิษสูงที่สุด เป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งได้รับพิจารณาเป็นอันตรายชั้นที่ 1 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานที่เกี่ยวกับการปนเปื้อนจากไดออกซินในประกาศกระทรวง 4 ฉบับ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถวิเคราะห์สารไดออกซินได้ ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ว่าด้วยการปรับลดการเกิดสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2550 มีมติเห็นชอบตามแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารที่ตกค้างยาวนาน

           คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารไดออกซิน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายภาระงานดังนี้

  • ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวิจัย
  • ติดตามตรวจสอบสารไดออกซินและสารพิษอื่นๆ ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสารไดออกซินและสารพิษประเภทอื่นๆ ในประเทศไทย
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารไดออกซินและสารพิษประเภทอื่นๆ
  • ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และฝห้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารไดออกซินและสารพิษอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อม

   อาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน

Dioxin1.jpg

อาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 2,443 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย

  • ส่วนสำนักงาน มีพื้นที่รวม 2,225 ตารางเมตร
  • ห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีวเคมีปราศจากเชื้อ Class 1,000 จำนวน 8 ห้อง พื้นที่รวม 218 ตารางเมตร
  • งานติดตั้งระบบควบคุมความดันภายในห้องชนิดความดันลบ และระบบควบคุมความชื้น รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

   Dioxin 2.jpg    DSC_1784_resize.JPG