หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,548 กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
นางทองใบ เวชพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-2298-5652

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางทองใบ เวชพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1706 wthongbai@yahoo.com
นางสร้อยนภา หาญเมตตา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1705 harnmetta@gmail.com
นางผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1706 pakaratt@yahoo.com
น.ส.อัญชลี มะลิวัลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1706 khuncandy@gmail.com
นางสาวสินีนาฏ อันบุรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1660 unburees@gmail.com
น.ส.สุดาลักษณ์ บัวล่า นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1706 su_evironment45@hotmail.com
นางซาอาดะห์ ตู้เพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1706 m.nicha777@gmail.com
นายวิรัตน์ สงศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1706 doung_w@hotmail.com
นางกัลยา วิมุติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1704 c_25@hotmail.com
น.ส.ปุณยนุช ชิณบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1706 na_p.ch@hotmail.com
นางกาญจนา สายลาม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1705 deqp_la21@live.com
น.ส.สุขุมาลย์ ธีระสมบูรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1705 su.mbnaja@hotmail.com
น.ส.ปรัชธนภรณ์ บัวเกษ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1704 parttana_19@hotmail.com
น.ส.กฤษฎาพร อ่อนมาก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1704 qiq_pon@hotmail.com
น.ส.กฤตพร ส่องแสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1705 deqp_la21@live.com
น.ส.ปณิสรา หนูเทศ นักวิชการสิ่งแวดล้อม 1704 panis.n@hotmail.com
นางสาวชนาธินาถ คุ้มรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1705 chanateenat03@gmail.com
นายอนุพล ภู่แก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1705 numwaz@gmail.com
นายสืบสกุล ฉัตรทอง นักวิชาการเผยแพร่ 1705 schatton95@hotmail.com
นายวริทธิ์ธนัตถ์ สุวรรณมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1704 varitthanut.su@gmail.com
นางสาวสุภาภรณ์ แซ่น้า เจ้าพนักงานธุรการ 1705 su_seana@hotmail.com