หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,683 กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน
นายดำรงศักดิ์ จันทร์วิไล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์ 0-2298-5833 

โทรสาร  0-2298-5833 

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายดำรงศักดิ์ จันทร์วิไล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1744 damrongsak888@hotmail.com
นายจำลอง ชะนะมณี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1742 long_nemo2523@hotmail.com.th
น.ส.วาสินี ศิริพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1835 ray_kapook@hotmail.com
นางสาวณัจยา คงสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ natiya@deqp.mail.go.th
นายกิตติพงษ์ แว่นจันลา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1747 kw2708@hotmail.com
น.ส.สุวรรณา สวัสดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1741 nokss@hotmail.com
นางจิรนันท์ ศรีประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม jiranun_s@deqp.mail.go.th
น.ส.กฤษณ์สุดา จะโรจร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1741 jibbe-stitch@hotmail.com
นายพนม ศิวายพราหมณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม panom_s@deqp.mail.go.th
นางสาวมัฌชิมา ทิพากร นักวิชาการเผยแพร่
นายบรรลือศักดิ์ เพ็งชะตา นักวิชาการเผยแพร่ 1742 banluesak08@hotmail.com
น.ส.สิริลักษณ์ ทองนอก เจ้าพนักงานธุรการ 1741 raksk@hotmail.com