หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน >> จำนวนผู้เข้าชม: 21,454

สส.รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันที่ประกาศ : 22/10/2561 11:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 130

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00  น. โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายสุรชัย อจลบุญ)ตลอดจนคณะผู้บริหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมต้อนรับและให้ข้อคิดเห็น ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้แก่ คุณจาริณี ทองโท ผู้แทนสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คุณดารารัตน์ รื่นรมย์สุข ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ คุณสุจิตรา กันยาวิลาศ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษคุณสุประกิจ ทองดี ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้ดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) แนวทางการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวอย่างในการดำเนินการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง  และในปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกรอบนโยบายสำนักงานสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

  • ผลการจัดการด้านทรัพยากร สามารถลดใช้ทรัพยากร ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ ได้ตามเป้าหมาย (เทียบกับปีงบประมาณ 2560)
  • ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มปริมาณขยะทั่วไปลดลง จากการลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ลดการใช้โฟม และการรณรงค์ใช้แก้วน้ำส่วนตัว
  • เมื่อเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2559 – 2561 จากกิจกรรมหลักการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง พบว่า มีการลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกลดลง เป็นจำนวน 73,743 และ 129,426.38 KgCO2e เมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2560 ตามลำดับ
  • กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) ดำเนินการและส่งเสริมกิจกรรมธนาคารขยะภายในหน่วยงาน
  • กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการ ปี 2561 ได้แก่ 1) มุ่งมั่นและจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้ามนำถุงพลาสติกและโฟม เข้ามาในอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคาร 3)ติดตั้งระบบ BAC เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
สส.รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 22/10/2561 11:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 130
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 09/05/2561 17:48 น. จำนวนผู้เข้าชม 113
กิจกรรมงานประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 02/05/2561 11:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 140
ขอเชิญร่วมเชิดชูเกียรติพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 27/04/2561 16:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 528
ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 24/04/2561 09:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 122
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกป่านิเวศ” ครั้งที่ 10 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 24/04/2561 09:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 216
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-Green ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 19/04/2561 08:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 274
รางวัล "เพชรจรัสแสง” และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 11/04/2561 17:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 215
เจ้าหน้าที่ สสร.ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งและถวายปัจจัยแก่สามเณร จำนวน ๑๘ รูป ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 11/04/2561 09:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 102
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 10
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 03/01/2561 15:34 น.
ประกาศรับสมัครงาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 31/03/2559 10:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 22
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
สสร.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 22/10/2561 11:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 27/04/2561 09:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 310
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผู้เข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 10/11/2560 15:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 92
5 หน่วยภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ทส.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 20/10/2560 14:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 191
กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 04/10/2560 15:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 98
การจัดอบรมและเปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 04/10/2560 15:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 115
กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 04/10/2560 13:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 107
เอกสารประกอบการอบรมสำนักงานสีเขียว 2560 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   วันที่ประกาศ : 20/02/2560 13:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 223
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 2
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 0