head_pic
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 18/09/2562 17:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 45
head_pic
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 18/09/2562 17:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 54
head_pic
แจ้งผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 08/06/2562 10:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 1042
head_pic
ประกาศกรมส่งเสริดเมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 30/04/2562 11:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 463
head_pic
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 11/03/2562 16:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 543
head_pic
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 28/02/2562 16:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 361
head_pic
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 08/02/2562 10:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 450
head_pic
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 28/01/2562 17:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 444
head_pic
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Youth Biodiversity Programme) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 08/01/2562 15:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 405
head_pic
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Youth Biodiversity Programme) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 08/01/2562 15:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 153

ร่างประกาศ TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การเลิกใช้พลาสติกผ่านสื่อบุคคล ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 15:25 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 20
ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/08/2562 13:32 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศร่าง TOR จัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 15-21 พฤษภาคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1303 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 15:14 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 35
ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก Good Day Say No Plastic Bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ 13-16 พฤษภาคม 2562 โทรสอบถาม 022788400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/05/2562 17:20 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 45
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก.. Good Day Say No Plastic Bag เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 24-29 เม.ย. 2562 ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/04/2562 16:23 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 45
ประกาศร่าง TOR จัดจ้างงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/04/2562 07:59 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 78
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) ครั้งที่ ๓ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/04/2562 17:02 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 51
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/04/2562 16:42 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 65
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ เพื่อให้แสดงข้อคิดเห็น พิจารณ์ ระหว่างวันที่ 22-27 มี.ค. 2562 ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th หรือ e-mail: deqpcener@deqp.mail.go.th. ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/03/2562 16:55 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดทำของรางวัล ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ถึง 11 มีนาคม 2562 โทรสอบถาม 022788400 ต่อ 1834 (e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 15:45 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 57
ประร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ (Reusable) ด้วยวิฑีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 6-11 มี.ค. 62 ได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.goth หรือ www.gprocurement.goth หรือ โทร. 0 2278 8400 ต่อ 1705 ในวัน และเวลาราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 15:46 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 90
ประกาศร่าง TOR จััดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 1-6 มี.ค. 62 ได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โทร. 0 2278 8400 ต่อ 1303 ในเวลาราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/03/2562 16:48 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 55
ร่างประกาศ TOR จ้างจัดกิจกรรมส่งการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โืทรศัพท์ 0 2278 8400 ต่อ 1708 .เวลาราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/02/2562 10:40 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 39
ร่างประกาศ TOR จ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือข้อคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20-25 ก.พ. 62 หรือทางโทร 0 2278 8400 ต่อ 1708 หรือ e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 17:23 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 68
ร่างประกาศ TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) คร้ั้งที่ ๒ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ. 62 ทางe-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 022788400 ต่อ 1296 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/02/2562 09:53 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 55
ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 8-13 ก.พ.. 62 โทร. 022788400 ต่อ 1706 หรือ e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/02/2562 08:15 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 68
ประกาศร่าง TOR จ้างกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 28-31 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1296 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/01/2562 17:26 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 65
ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-24 ม.ค. 62 โทร. 0-2278-8400 ต่อ 1202 และ 1216 e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/01/2562 10:11 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 49
ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-23 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1202 1216 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/01/2562 18:08 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 46
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณืตั้งแต่วันที่ 14-17 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1525 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 14:52 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 45
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 8-11 มกราคม 2562 โทรสอบถาม 02-27888400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/01/2562 14:05 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 95
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ตั้งแต่ 8-11 มกราคม 2562 โทร 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 18:20 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 54
ประกาศร่าง TOR จ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิจารณ์ 8-11 มกราคม 2562 โทร 02-2788400 ต่อ 1555-1556 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 17:52 น. (ประกาศร่าง TOR) จำนวนผู้เข้าชม 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว ๓๑๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/10/2562 10:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว ๓๑๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/10/2562 10:49 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/10/2562 09:45 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฎ ๑๒๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/10/2562 09:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/10/2562 09:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/10/2562 09:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:59 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:56 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก หนู แมลงสาบและยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:55 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:54 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:54 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:53 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:52 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:50 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:49 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้โทรศัพท์สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/10/2562 16:48 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/10/2562 11:29 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/10/2562 16:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/10/2562 16:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/10/2562 16:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/10/2562 16:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/10/2562 15:54 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย (รปภ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/10/2562 15:53 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/10/2562 15:52 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/10/2562 09:59 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/10/2562 09:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำประปาขึ้นถังเก็บน้ำ ชั้น 10 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/10/2562 09:57 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ นำความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/09/2562 16:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/09/2562 09:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องอารีย์สัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/09/2562 14:15 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ ทสม. ประชาชนจิตอาสา และดำเนินงานเพื่อสืบสานรักษา และต่อยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/09/2562 10:31 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดนิทรรศการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/09/2562 10:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/09/2562 10:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศชนะผู้เสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ EPSON AL-MX๒๐๐ จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/09/2562 16:18 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบปรับปรุงห้องอารีย์สัมพันธ์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/09/2562 09:48 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ886 กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/09/2562 16:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 128 กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/09/2562 16:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส20 กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/09/2562 16:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดซ่อมไดร์ชาร์จรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ885 กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/09/2562 16:15 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/09/2562 16:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/09/2562 14:26 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/09/2562 14:24 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว 3143 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/09/2562 14:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3026 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/09/2562 14:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4037 กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/09/2562 14:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/09/2562 14:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3027 กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/09/2562 14:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/08/2562 15:55 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/08/2562 15:52 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สารคดีสั้นการดำเนินงานสร้างจิตสำนึกฯ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 15:34 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 15:32 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 15:31 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีและนิทรรศการในการประชุมพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครอข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/08/2562 15:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/08/2562 13:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/08/2562 14:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิพม์หนังสือคู่มือหลักสูตรมาตรฐาน ทสมม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/08/2562 14:18 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ ดอยสุเทพ - ปุย โมเดล การจัดการไฟป่า หมอกควัน บนความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/08/2562 16:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพ สม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/08/2562 16:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/08/2562 15:31 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวทีสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/08/2562 15:29 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/08/2562 16:15 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/08/2562 13:48 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/08/2562 16:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 886 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/08/2562 14:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ ๔๐๙๒ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/08/2562 14:56 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๓ คัน และพื้นที่ในจำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/08/2562 14:54 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/08/2562 16:34 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 31/07/2562 16:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 31/07/2562 14:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์การดำเนินงานสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชน ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/07/2562 09:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 15:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 11:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดรักษาระดับแรงดันน้ำดับเลพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/07/2562 10:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/07/2562 10:50 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบท่อน้ำประปา ชุดปั๊มสูบน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/07/2562 10:48 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔กถ ๔๕๗๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/07/2562 10:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 18:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าเบรครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3027 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 14:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส 20 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/07/2562 15:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮว 3144 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/07/2562 15:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 29
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดินมิถุนายน พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/07/2562 10:47 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล อุปกรณืโทรศัพท์ วัสดุอุปกรณ์ล้างรถยนต์ และวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/07/2562 14:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่งรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 1กฎ 128 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:52 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:49 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 886 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:48 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน สส 30 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 129 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/06/2562 14:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/06/2562 13:43 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ (Billing System) ตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/06/2562 16:26 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด NVR Sony จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/06/2562 11:40 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/06/2562 11:33 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโปร่งแสงที่จอดรถ ชั้น 1 และซ่อมแซมท่อน้ำประปาบริเวณเสาระเบียง ชั้น 5 และชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/06/2562 11:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/06/2562 13:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/06/2562 16:09 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/06/2562 15:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์และต้นฉบับแผ่นพับ นำเสนอความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 09:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 08:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 08:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/05/2562 16:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งอาคารสถานที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/05/2562 16:00 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4037 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/05/2562 13:42 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 14:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 886 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 11:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4038 กรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/05/2562 11:45 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ผ้าไวนิล จำนวน 10 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/05/2562 09:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/05/2562 16:11 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน และเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 15:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 13:56 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 13:54 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 13:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/05/2562 14:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉาพะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/05/2562 14:36 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/05/2562 11:50 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/05/2562 09:42 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/04/2562 16:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/04/2562 09:28 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 130 รายการ (9 กลุ่ม) โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 14:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำของรางวัล ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 11:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซำ้ได้ Reuseable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/04/2562 11:22 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 49
ประกาผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/04/2562 17:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษากำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/03/2562 15:18 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/03/2562 15:11 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 19:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินการกระจายตัวและการได้รับสัมผัสของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การได้รับสัมผัสสารมลพิษของชุมชนอันเนื่องมาจากแหล่งทิ้งขยะชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/03/2562 14:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/03/2562 15:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/03/2562 13:36 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/03/2562 16:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/02/2562 16:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/02/2562 14:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 40 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 14:04 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 10:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/02/2562 10:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/02/2562 10:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/02/2562 09:59 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/02/2562 13:47 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินงานบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟป่าลดหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่วิกฤต โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/02/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/01/2562 11:02 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/01/2562 15:11 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/01/2562 11:10 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินผลชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 11:14 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/01/2562 15:20 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 18:08 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความตระหนักและความเสื่ยงของชุมชนในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการกัดเซาะชายฝุ่งและพายุซัดฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/01/2562 15:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการองค์กร โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/01/2562 17:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตวารสารเครือข่าย ทสม ผู้พิทักษ์ ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 13:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมโดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/01/2562 14:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริการห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Digital Service โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/01/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 41
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (๑๑ รายการ) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/10/2562 14:20 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) new
ประกาศเลขที่ 1/2563 ประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแ่วดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/10/2562 14:21 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) new จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศเลขที่ 2/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นและอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/10/2562 10:28 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) new จำนวนผู้เข้าชม 10
ประกาศเลขที่ 1/2563 ประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/10/2562 10:26 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) new จำนวนผู้เข้าชม 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 8 รายการ ) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/10/2562 09:53 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) new จำนวนผู้เข้าชม 10
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างบริการอินเตอร์เน็ตฯ),(จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายฯ)และ(จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตฯ) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/10/2562 09:04 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 15
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย ทสม. และภาคี) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/10/2562 11:27 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 8
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงสร้าง Thai Pavilion และจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนานฯ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/10/2562 13:30 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 16
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/10/2562 15:33 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/09/2562 18:13 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศเชิญชวนจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การเลิกใช้พลาสติกผ่านสิ่อบุคคล ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/08/2562 16:56 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 27
ประกาศเลขที่ 48/2562 จ้างออกแบบปรับปรุงห้องอารีย์สัมพันธ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/08/2562 16:18 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4043 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/08/2562 14:16 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 27
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/08/2562 17:38 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศเลขที่ 46/2562 ประกวดราคาจ้างจัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/05/2562 11:21 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศเลขที่ 45/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก Good Day Say No Plastic Bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/05/2562 16:25 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 42
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานชุมมุนโรงเรียนเครือข่ายลูกเลืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/05/2562 16:47 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 29
ประกาศเลขที่ 42/2562 ประกวดราคาจ้างจัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/04/2562 10:59 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 59
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 10/04/2562 09:37 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 106
ประกาศเลขที่ 41/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/04/2562 16:09 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 47
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 10:24 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 24
ประกาศเลขที่ 40/2562 ประกวดราคาจ้างจัดทำของรางวัล ทสมซ และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/03/2562 11:38 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 29
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดจ้างงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/03/2562 18:15 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 35
ประกาศเลขที่ 39/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำได้ Reusable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 18:32 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 50
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ ในวันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา08.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ สอบถาม โทร. 022788400 ต่อ 1303 ในวัน เวลา ราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/03/2562 17:12 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 66
ประกาศเลขที่ 37/2562 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/03/2562 15:12 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 90
ประกาศเลขที่ 36/2562 ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/03/2562 17:03 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 50
ประกาศเลขที่ 35/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 14:46 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 55
ประกาศเลขที่ 34/2562 ประกวดราคาจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 09:56 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 88
ประกาศเลขที่ 33/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 09:54 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 12
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 32/2562 การจ้างจัดกิจกรรมส่งเสิรมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) ครั้งที่ ๒ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 4 มี.ค. 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ www.deqp.go.th, e-mai.:deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือโทร. 022788400 ต่อ 1296 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/02/2562 17:56 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 78
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 10:41 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 25
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 31/2562 ลงวันที่ 15 ก.พ. 2562 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 08.30-16.30 สามารถดูรายละเอียด www.deqp.go.th, e-mail : deqpcenter@deqp..mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/02/2562 15:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ผู้ชื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 18 ก.พ. 62 ระหว่าง 08.30 ถึง 16.30 น. สนใจสามารถดูรายละเอียด www.deqp.go.th., e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/02/2562 16:44 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 57
ประกาศเลขที่ 29/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 31/01/2562 18:01 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 60
ประกาศเลขที่ 28/2562 ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/01/2562 17:42 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 56
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดและเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบฯ ในวันที่ 31 มค. 62 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/01/2562 09:03 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศเลขที่ 26/2562 ประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/01/2562 17:00 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 42
ประกาศเลขที่ 25/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 18:24 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 45
ประกาศเลขที่ 24/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 18:16 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 46
ประกาศเลขที่ 23/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/01/2562 18:11 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศเลขที่ 22/2562 ประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:29 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 44
ประกาศเลขที่ 21/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:26 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 21
ประกาศเลขที่ 20/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุยอดนิยมและสื่อวิทยุออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:23 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศเลขที่ 20/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุยอดนิยมและส่ื่อวิทยุออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:15 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 34
ประกาศเลขที่ 19/2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 12/01/2562 11:10 น. (ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) จำนวนผู้เข้าชม 15
ปรกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/03/2562 14:02 น. (ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/10/2562 16:11 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
โครงการแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/08/2562 13:40 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 32
แบบ ปร. 4 ปร. 5 และปร. 6 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/08/2562 13:27 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 14
โครงการแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/08/2562 13:22 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/08/2562 13:14 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/08/2562 13:56 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 31/07/2562 15:42 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ออกแบบและจัดทำป้ยประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/04/2562 15:28 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) ครั้งที่ 3 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/04/2562 07:34 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/04/2562 16:40 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือบทเรียนการเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/04/2562 11:07 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ 4092 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/04/2562 09:21 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/04/2562 09:47 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ็ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/04/2562 10:49 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/04/2562 11:10 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/04/2562 11:09 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเปลี่ยนชุดช่วงล่าง เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า และเปลี่ยนชุดซ่อมซีลเกียร์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮฉ 886 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/04/2562 11:07 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเปลี่ยนชุดเทอร์โบ และเปลี่ยนชุดหัวฉีดเครื่องยนต์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฌอ 4091 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/04/2562 11:05 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศแผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/04/2562 08:06 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว 3143 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/04/2562 09:56 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเปยแพร่ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/04/2562 09:55 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/04/2562 09:54 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยใช้งบเหลือจ่ายจากงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/04/2562 09:53 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้งบเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 26/03/2562 09:33 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อรณรงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นของที่ระลึกวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/03/2562 14:56 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยใช้งบเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/03/2562 14:53 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้รางเลื่อนแบบหมุนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/03/2562 14:51 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ และเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ 3026 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/03/2562 16:00 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน 2 คันโดยวิธี ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/03/2562 11:31 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4037 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/03/2562 11:30 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนลูกปืนล้อคู่หน้า และเปลี่ยนลูกปืนล้อคุู่หลังรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 4038 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/03/2562 11:29 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/03/2562 11:28 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการ กรีนทริปเพื่อน้อง เปิดเส้นทางเรียนรู็สู่วิถีรักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/03/2562 13:20 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ปะกาศผุ็ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 17:54 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 17:53 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย และเปลี่ยนชุดพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ 887 กทสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 17:52 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย และเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฒท 4317 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 17:51 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 10:21 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 43
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/03/2562 10:02 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/03/2562 10:36 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/03/2562 14:12 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ และเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กฎ 128 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 16:00 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 15:59 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 09:43 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/03/2562 13:53 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระถางรางปูนเปลือยเพื่อใส่ต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/02/2562 13:49 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/02/2562 14:22 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/02/2562 13:20 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 11:03 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ปะกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/02/2562 16:22 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/02/2562 11:11 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/02/2562 13:30 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาจาก ชุดบูสเตอร์ปั๊ม ที่จ่ายน้ำให้ชั้น8 ถึง ชั้น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/02/2562 09:46 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเวทีพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดกมอกควัน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/02/2562 13:53 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/01/2562 11:13 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศร่างประกาศ TOR จ้างจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 ม.ค. 2562 โทร. 0-2278-8400 ต่อ 1202 และ 1216 e-mail:deqpcenter@deqp.mail.go.th ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 23/01/2562 09:55 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเก็บและวิเคราะห์สาร VOCs จากขยะชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/01/2562 10:21 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/01/2562 14:11 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/01/2562 11:49 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือเยาวชนอาสาสมัครรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/01/2562 09:45 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/01/2562 09:33 น. (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง)
ราคากลางก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/08/2562 13:46 น. (ราคากลาง - งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ตารางราคากลาง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 22/03/2562 16:58 น. (ราคากลาง - งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 40
ตารางราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 18/01/2562 18:04 น. (ราคากลาง - งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 49
ราคากลางงานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องอารีย์สัมพันธ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 29/08/2562 16:19 น. (ราคากลาง - การจ้างออกแบบ) จำนวนผู้เข้าชม 17
ตารางราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินการบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่วิกฤต โดยวิธีคัดเลือก ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/01/2562 15:37 น. (ราคากลาง - การจ้างที่ปรึกษา) จำนวนผู้เข้าชม 20
ราคากลาง จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/10/2562 10:29 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 8
ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศความคุมความชื้นฯ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/10/2562 16:50 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 4
ราคากลาง จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/10/2562 16:49 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) new จำนวนผู้เข้าชม 2
ตารางราคากลาง จัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 15:11 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/04/2562 16:26 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 34
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 21/03/2562 17:50 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 31
ตารางราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 28 รายการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/03/2562 17:05 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 61
ตารางราคากลาง จ้างจัดทำของรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 15:43 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 50
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/03/2562 13:50 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 30
ตารางราคากลางจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ็ำได้ (reusable) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 15:56 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 39
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/03/2562 09:51 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ตารางราคากลางจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 01/03/2562 17:01 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 63
ตารางราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/02/2562 10:47 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 45
ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย (รปภ) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 27/02/2562 18:15 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 32
ตารางราคากลางจ้างจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 17:29 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 59
ตารางราคากลาง จ้างประเมินการกระจายตัวและการได้รับสัมผัสของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ฯ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 20/02/2562 14:26 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 53
ตารางราคากลางจ้างพํมนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 11/02/2562 08:19 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ตารางราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/01/2562 17:21 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 121
ตารางราคากลาง จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/01/2562 14:49 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 33
ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/01/2562 14:02 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 47
ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 18:17 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 42
ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 08/01/2562 17:49 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 174

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 11/10/2562 09:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 405
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 18/09/2562 17:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 754
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 28/08/2562 18:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 873
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 15/08/2562 15:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 272
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 29 สำนักงานเลขานุการกรม) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 06/08/2562 10:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 254
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 23/07/2562 17:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 252
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 11/07/2562 13:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 295
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งเลขที่ 120 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 10/07/2562 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 277
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 09/07/2562 13:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 529
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 120 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 01/07/2562 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 288
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 21/06/2562 08:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 590
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 30/05/2562 13:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 776
แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 02/05/2562 16:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 540
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 02/05/2562 10:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 2431
แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 02/05/2562 10:33 น.
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 28/02/2562 16:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 710
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 28/02/2562 16:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 903
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฯ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 25/01/2562 15:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 843
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 10/01/2562 13:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 529
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 04/01/2562 13:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 305

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 23/09/2562 14:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 51
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 26/08/2562 16:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 114
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 22/07/2562 13:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 122
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 02/07/2562 13:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 141
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 02/07/2562 13:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 109
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 29/05/2562 14:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 180
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 22/03/2562 09:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 220
รายงานของผู้สอบบัชชีและรายงานการเงิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 18/03/2562 09:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 230
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 22/02/2562 09:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 208
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม   วันที่ประกาศ : 28/01/2562 15:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 262