หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,484 อำนาจหน้าที่

สำนักงานเลขานุการกรม - อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่

     ปฏิบัติราชการทั่วไปของกรม ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

          (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการกรม

          (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย ระเบียบ งานเกี่ยวกับความรับผิดทางเพ่งและอาญา งานคดีปกครอง

               และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม

          (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของกรม

          (6) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานของกรม

          (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการต่างประเทศของกรม

          (8) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

          (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมาย