หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,606 ความเป็นมา

สำนักงานเลขานุการกรม - ความเป็นมา

         

             จากความตื่นตัวในประเด็นสิ่งแวดล้อมร่วมกันในสังคม ประกอบกับกระแสระดับโลก เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทำให้เกิดการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานหลัก คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 โดยมีสำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานระดับกองมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดันการดำเนินการและการทำงานของสำนัก/ศูนย์/กอง  ต่อมากฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน                      ตามคำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 522/2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2556 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการ กลุ่มการคลัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุ่มนิติการ