หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,410 กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์
นายธนาพันธ์ สุกสอาด

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-2278 8400

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายธนาพันธ์ สุกสอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 1630 thanapan@deqp.mail.go.th
นายวิทยา ขำศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 1642 vittaya@deqp.go.th
น.ส.ไพลิน พันธุ์แน่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 1633 pailin@deqp.mail.go.th
น.ส.จิรพรรณ ปล้องมาก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1646 jiraphan_p@deqp.mail.go.th
นายอรุณ ทรัพย์ประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1646 arun@deqp.mail.go.th
นางสาวสุรภา จันทรสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1642 surapa@deqp.mail.go.th
น.ส.อรอุมา กลางประพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1646 ornuma@deqp.mail.go.th
น.ส.ศณารัตน์ มุสิกวัตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1632 sanarat@deqp.mail.go.th
นางวรรณภา ตันติวิศาลเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1633 wannapha@deqp.mail.go.th
นายเกียรติศักดิ์ อ่อนศรี เจ้าหน้าที่ระบบงานตอมพิวเตอร์ 1631 kiatisak_o@deqp.mail.go.th
นายธนธร พุ่มกลิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1632
นายโชคดี มั่นคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1632 chokdee_m@deqp.mail.go.th
นางสาวหฤทัย ศักดิ์ลีลากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1642 Haruthai_s@deqp.mail.go.th