หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,748 กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล

นางสาววรวรรณ นาคบรรพต


ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์. 02-298-5636

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาววรวรรณ นาคบรรพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1622 worawan_n@deqp.mail.go.th
น.ส.สุพรรณี สุวรรณชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 1622 supannee@deqp.mail.go.th
นายชรินทร์ เดชโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1622 charin@deqp.mail.go.th
นางพจนารถ จันทนี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1644 photchanart@deqp.mail.go.th
นางธีรนาฏ หรั่งเพ็ช นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1644 theeranard@deqp.mail.go.th
นายปวิช สนั่นเมือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1644 pavit_23@deqp.mail.go.th
นายชัยยุทธ พุทธสัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1644 chaiyut_4@deqp.mail.go.th
น.ส.ชุติมา สุวรรณประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1624 chutima@deqp.mail.go.th
นางสาวสุพัตรา ดารามาศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1624 supattra@deqp.mail.go.th
นายศรายุทธ เรืองผล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1624
นายศุกรีย์ สุขจิตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1624