หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,070 ความเป็นมา

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม - ความเป็นมา

     

      จากความตื่นตัวในประเด็นสิ่งแวดล้อมร่วมกันในสังคม ประกอบกับกระแสระดับโลก เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การจัดทำและประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ทำให้เกิดการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แบ่งออก เป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2535 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีกองสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการใหม่ระดับประเทศ ทำให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ถูกโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ “กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม” ถูกปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ทั้งนี้ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดเก็บ ระบบการแลกเปลี่ยน และระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสู่ท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม มีการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน ตามคำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 522/2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลุ่มบริการสารสนเทศ และกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม