หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,458 ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองส่งเสริมและเผยแพร่ - บุคลากรโครงสร้าง - ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจินตนา เมตตาจิตต์


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กำลังเตรียมข้อมูล

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวจินตนา เมตตาจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1535 chitmettawow.gmail.com
นางสาวสุธีรา วงค์นรเศรษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1501
นางสาวสมหมาย คนคิด นักวิชาการเผยแพร่ 1503 pluglood@hotmail.com
นางสาวนภัศญาณ์ สุขภาคี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1951 kapoom_miss@hotmail.com
นางสาวปัณณิกา สกุลวรวิทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1506 Pannika_26_ev@hotmail.com
นายณัฐพิสิษฐ์ ล้วนศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1506 Natphisit21@gmail.com
นางสาวเรณู ฐินะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1506
นายพีรพล โอฐยิ้มพราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1503 Perapon125@hotmail.com
นางสาวชรินรัตน์ บัวชื่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1503 toon_charinrat24@gmail.com
นางสาวณัฐชุภรณ์ กิจสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ 1503 D_kjising@hotmail.com
นางสาวณัฎฐณิดา ทิวามงคล เจ้าพนักงานธุรการ 1502 Hello.dada28@gmail.com