หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,157 กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมและเผยแพร่ - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม

นางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอบ


ผู้อำนวยการกลุ่ม

กำลังเตรียมข้อมูล

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอบ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 1551 Pui_20@hotmail.com
นายอภิวัฒน์ คล่องนาวา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 1557 tum424@gmail.com
นางสาวปิยฉัตร ทับทิมเจือ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
นางสาวจิตติมา กียะสูตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1536 jitimakee@gmail.com
นายปิยภัทร มาลาอี นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1707 Piyahphat@gmail.com
นายฉัตรชัย อมรพรชัยกุล นักวิชาการเผยแพร่ 1556 Chatchaii05@hotmail.com
นายเฉลิมพล วัฒนพุทธิวรรณ นักวิชาการเผยแพร่ 1556 esme803@hotmail.com
นางสาวกัลยา เล็กกัลยา นักวิชาการเผยแพร่ 1555 ฺีฺิBum003_PHMU@hotmail.com
นางสาวอัญชลี ศรีหมื่นไวย นักวิชาการเผยแพร่ 1910 masapapern@gmail.com
นางสาววรัฐธยา สาระศาลิน นักวิชาการเผยแพร่ 1556 warattayasarasalin@gmail.com
นายณัฐวุฒิ คล้ายจิตต์ นักวิชาการเผยแพร่ 1555 ton0860066679@hotmail.com
นางสาวสุมลรัตน์ ไตรทรัพย์ นักวิชาการเผยแพร่ 1555 S.traisap@gmail.com
นายสิทธิกร ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ 1555
นางสาวอัจจิมา หาญชนะ นักวิชาการเผยแพร่ 1555
นางสาวคณารัตน์ เล็งเบา เจ้าพนักงานธุรการ 1530 pr9055.khanarat@gmail.com