หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,632 กลุ่มกิจการเยาวชนและลูกเสือ

กองส่งเสริมและเผยแพร่ - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มกิจการเยาวชนและลูกเสือ

ว่าง


ผู้อำนวยการกลุ่ม

กำลังเตรียมข้อมูล

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางโศภิษฐ์ เถาทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางปนัดดา สมบูรณ์สวัสดี นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1993 panatda_s@deqp.mail.go.th
นายปภาวิน หะวานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1993
นางสาววันวิสาข์ สินทรัพย์ไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม wanwisa@deqp.mail.go.th
นายไพจิตร กาฬภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม paijit_k@deqp.mail.go.th
นายนิติ จันทนี นักวิชาการเผยแพร่ 1750 niti@deqp.mail.go.th
นายอนุชา โยธี นักวิชาการเผยแพร่ 1840 anucha.y@deqp.mail.go.th
นางสาวสุภาวดี แสนวังศรี นักวิชาการเผยแพร่ supawadee_s@deqp.mail.go.th
นางสาวสุดคนึง ดีประเสริฐ นักวิชาการเผยแพร่ 1750 sudkanung_d@deqp.mail.go.th
นายเมธา ตู้เพชร นักวิชาการเผยแพร่ matha@deqp.mail.go.th
นางสาวลลิลทิพย์ แหวนมงคล เจ้าพนักงานธุรการ 1813 lalintip@deqp.mail.go.th
นางสาววรรษกร อุปสาร เจ้าพนักงานธุรการ
นายสรวุฒิ บุนนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ