หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,756 กลุ่มรณรงค์

กองส่งเสริมและเผยแพร่ - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มรณรงค์

นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ


ผู้อำนวยการกลุ่ม

กำลังเตรียมข้อมูล

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 1505
นางสาวจริยา ชื่นใจชน นักวิชาการเผยแพร่ชำนานการ chongrak@deqp.mail.go.th
นางสาวมนพิสุทธ์ แก้วศรี นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ 1558 taktuangk@hotmail.com
นายชัยพล จันทะวัง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ 1553 juntawang@hotmail.com
นางสาวภารดี พันธุ์ศรีวรพงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1552 koeiku67@gmail.com
ว่าที่ ร.ต.หญิงมัตติกา เขียวเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8453, 1708 mattika_deqp@hotmail.com
นายอนิวรรต แปะตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8453, 1708 ningwarm@hotmail.com
นางภัทรสินี แสงก่ำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8453, 1708 phatsinee@gmail.com
นางสาวอัษฎางค์วดี เปรมสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8453, 1708 wadee_04@hotmail.com
นายบดินทร์ นามสุดตา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8453, 1708 romeo.-_@hotmail.com
นางสาวสุวิมล เชยคำดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8453, 1708 banana1889@hotmail.com
นางสาวหนึ่งน้อง ฟักแก้ว นักวิชาการเผยแพร่ 8453, 1708 somfakkeaw@gmail.com
นางสาวอานิพร เสตกรณุกุล นักวิชาการเผยแพร่ 8453, 1708 Aniporn_9422@hotmail.com
นายทิฆัมพร ศรีสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ 1504 thikumporn_s@deqp.mail.go.th
นางสาววรรณา เกิดสติ เจ้าพนักงานธุรการ 1708 Meaw3371@gmail.com